سلام بر دوستان قرآنی

ضمن تبریک ماه رمضان (ماه نزول قرآن) ، خواندن مطلب زیر که از اینجا  نقل شده خالی از فایده نخواهد بود. نظر شما در مورد یادگیری زبان قرآن چیست؟


نقل از: http://www.message-of-god.com/00A%20Farsi%20Home.htm