به نام خالق کلمات و اعداد

(البیّنه : دلیل روشن)

 

1- آیا همین یک مورد دلیل روشنی بر اعجاز عددی قرآن نیست که مقدار عددی (ابجد) کلمه «البینه» مساوی شماره این سوره در قرآن یعنی: 98 است؟!

 

2- آیا این اعجاز کافی نیست که تعداد کلمات این سوره نیز 98 است؟! (حرف واو به کلمه بعدش می چسبد)

 

3- آیا می دانید که وقتی از آخر قرآن 98 آیه بشمارید به سوره 98 می رسید؟! اگر آیات بدون شماره (بسم الله الرحمن الرحیم) را هم شمارش کنید 114 آیه میشود که مضرب 19 و برابر تعداد سوره های قرآن است)

 

4- با قرار گرفتن شماره سوره و تعداد آیات آن، عدد 988 تشکیل می شود که مضرب 19 است.

 

5- زیباست که سوره 19 نیز 98 آیه دارد.

 

6- آیا اعجاز عددی قرآن نیست که در سوره مدثر که عدد 19 آمده است آیه اول آن (یعنی 74:1) از آخر قرآن آیه 741 است؟! ضمنا این عدد مضرب 19 است!

74:1 یایها المدثر: ای راز نهفته!

 

7- سوره 57 قرآن نیز سوره الحدید است که برابر مقدار عددی «الحدید» است و ابجد «حدید» نیز 26 است که برابر عدد اتمی حدید(آهن) است.

...

نکته: این مطلب که دو سوره از قرآن، مقدار عددی مساوی با شماره سوره دارند به معنای احتمال 2 به 114 نیست زیرا اگر شما 114 کلمه را به طور تصادفی کنار 114 عدد بگذارید به چنین نسبتی نخواهید رسید!

 والحمد لله.