بسم الله الرحمن الرحیم
والشفع والوتر : سوگند به زوج وبه فرد
جدول زیر بخش دیگری از اعجاز ریاضی قرآن مجید را نشان می دهد؛ به این صورت که اگر شماره ی هر سوره از 114 سوره ی قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم به مجموعه ای از اعداد دست می یابیم که در اعداد به دست آمده علاوه بر این نکته که تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد مساوی هم و برابر 57 (19*3)می باشد رابطه ی بسیار جالب و شگفتی هست و آن این که؛ مجموع 57 عدد زوج 6236 می شود مساوی مجموع شماره آیات و مجموع 57 عدد فرد نیز 6555 می باشد مساوی مجموع شماره سوره ها !!!! 
اگر چه با کم وزیاد نمودن برخی اعداد می توانیم به مقادیر فوق دست یابیم و نیز با کم و زیاد کردن تعداد آیات به مقدار 2، 4، 6،... در 57 سوره ای که مجموع شماره سوره و آیه عدد زوج شده است باز به تساوی تعداد آیات و مجموع اعداد زوج می رسیم لیکن مطلب فوق نکته ی بسیار شگفت آوری است که هرگز نمی توان آن را به حساب اتفاق گذاشت!
بنابر مطلب فوق اگر مطابق فرض 127 آیه داشتن سوره ی 9 عمل کنیم باز هم رابطه ی مذکور برقرار است به این صورت که مجموع اعداد زوج 6234 می شود که مساوی مجموع شماره آیات (6234) می شود، مجموع اعداد فرد نیز 6555 می باشد که مساوی مجموع شماره سوره ها است اما گفتیم که این قاعده در 57 سوره ی +دار (اعداد زوج) کلی است یعنی اگر از تعداد آیات هر کدام از این سوره ها 2تا کم کنیم باز هم همان رابطه برقرار است. اکنون سؤال این است که آیا فقط با تکیه بر جدول فوق با رابطه ی ذکر شده ترجیحی وجود دارد که سوره ی 9 را 127 آیه بدانیم نه 129 آیه وهمچنین نخواهیم به جای سوره ی 9 از سوره ی دیگری 2 آیه کم کنیم؟ 

 8=(7+1)، 288=(286+2)، 203=(200+3)، 180=(176+4)، 125=(120+5)، 171=(165+6)، 213=(206+7)، 83=(75+8)، 136=(127+9)، 119=(109+10)، 134=(123+11)، 123=(111+12)، 56=(43+13)، 66=(52+14)، 114=(99+15)، 144=(128+16)، 128=(111+17)، 128=(110+18)، 117=(98+19)، 155=(135+20)، 133=(112+21)، 100=(78+22)، 141=(118+23)، 88=(64+24)، 102=(77+25)، 253=(227+26)، 120=(93+27)، 116=(88+28)، 98=(69+29)، 90=(60+30)، 65=(34+31)، 62=(30+32)، 106=(73+33)، 88=(54+34)، 80=(45+35)، 119=(83+36)، 219=(182+37)، 126=(88+38)، 114=(75+39)، 125=(85+40)، 95=(54+41)، 95=(53+42)، 132=(89+43)، 103=(59+44)، 82=(37+45)، 81=(35+46)، 85=(38+47)، 77=(29+48)، 67=(18+49)، 95=(45+50)، 111=(60+51)، 101=(49+52)، 115=(62+53)، 109=(55+54)، 133=(78+55)، 152=(96+56)، 86=(29+57)، 80=(22+58)، 83=(24+59)، 73=(13+60)، 75=(14+61)، 73=(11+62)، 74=(11+63)، 82=(18+64)، 77=(12+65)، 78=(12+66)، 97=(30+67)، 120=(52+68)، 121=(52+69)، 114=(44+70)، 99=(28+71)، 100=(28+72)، 93=(20+73)، 130=(56+74)، 115=(40+75)، 107=(31+76)، 127=(50+77)، 118=(40+78)، 125=(46+79)، 122=(42+80)، 110=(29+81)، 101=(19+82)، 119=(36+83)، 109=(25+84)، 107=(22+85)، 103=(17+86)، 106=(19+87)، 114=(26+88)، 119=(30+89)، 110=(20+90)، 106=(15+91)، 113=(21+92)، 104=(11+93)، 102=(8+94)، 103=(8+95)، 115=(19+96)، 102=(5+97)، 106=(8+98)، 107=(8+99)، 111=(11+100)، 112=(11+101)، 110=(8+102)، 106=(3+103)، 113=(9+104)، 110=(5+105)، 110=(4+106)، 114=(7+107)، 111=(3+108)، 115=(6+109)، 113=(3+110)، 116=(5+111)، 116=(4+112)، 118=(5+113)، 120=(6+114)


من فعلا به یک ترجیح دست یافته ام و آن به این شرح است:
اگر تعداد آیات سوره ی 9 ، 127 باشد از 114 عدد زوج و فرد دقیقا 19 عدد بیشتر از 127 وجود دارد و 95 عدد مساوی و کمتر از 127 در صورتی که نه تنها اگر این سوره را 129 آیه حساب کنیم چنین رابطه ای نیست بلکه با بررسی انجام شده در هیچ یک از سوره های دیگر نیز در صورت کم کردن 2 آیه چنین رابطه یا مشابه آن که اعداد کمتر یا بیشتر مضربی از 19 باشد وجود نداشت!!! آیا این مورد دلیل هست؟

آیا واقعاً در 89:3، و(6) الشفع(481) و(6) الوتر(637)، منظور از والشفع، همین 6234 و منظور از والوتر، همین 6555 است؟

 نظر شما در مورد مطلب زیر چیست؟

...×19=3 6 481 6234 6 637 6555 89، 1267×19=24073=3+6 481+6234+6 637+6555+89