مقدار عددی حروف

ا

1

ب
۲

ج
۳

د
۴

ه
۵

و
۶

ز
۷

ح
۸

ط
۹

ی
۱۰

ک
۲۰

ل
۳۰

م
۴۰

ن
۵۰

س
۶۰

ع
۷۰

ف
۸۰

ص
۹۰

ق
۱۰۰

ر
۲۰۰

ش
۳۰۰

ت
۴۰۰

ث
۵۰۰

خ
۶۰۰

ذ
۷۰۰

ض
۸۰۰

ظ
۹۰۰

غ
۱۰۰۰

مقدمه:

مقدار عددی چیست؟

مقدار عددی یک حرف، ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است. جدول مقابل مقدار عددی هر حرف الفبای عربی را به همراه مقدار عددی آن نشان می دهد. قرار دادن این مقادیر با کشف عدد 19 به عنوان مبنای ریاضی قرآن همزمان نبوده بلکه در زمان نزول قرآن وقبل از آن نیز معمول بوده است که ترتیب این حروف با کلمات "ابجد هوّز حطّی کلمن سعفص قرشت ثخّذ ضظغ" خوانده می شود. به هر حال همان گونه که کشف عدد 19 ونظم ریاضی قرآن وارتباط این نظم با مقادیر حروف اراده الهی است ابتکار اولیه در قرارداد این مقادیر نیز خارج از اراده خداوند نخواهد بود به ویژه وقتی که طرح ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" را می بینیم ونیز آن گاه که متوجه می شویم اگر این مقادیر را به ترتیب کنار هم بگذاریم عدد 58رقمی حاصل مضرب ١٩ می باشد:

١٢٣۴۵۶٧٨٩١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠٧٠٨٠٩٠١٠٠٢٠٠٣٠٠۴٠٠۵٠٠۶٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠= 19*... (باقیمانده: 0)

 

طرح ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم"

شماره

کلمه

حروف

ارزش حروف

جمع

۱

بسم

۳

۲ و ۶۰ و ۴۰

۱۰۲

۲

الله

۴

۱ و ۳۰ و ۳۰ و ۵

۶۶

۳

الرحمن

۶

۱ و ۳۰ و ۲۰۰ و ۸ و ۴۰ و ۵۰

۳۲۹

۴

الرحیم

۶

۱ و ۳۰ و ۲۰۰ و ۸ و ۱۰ و ۴۰

۲۸۹

جمعکلمه

4

جمع حروف

۱۹

جمع مقدار عددی

۷۸۶

                 

 این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند . اطلاعات لازم برای بررسی این سیستم در جدول مقابل جمع آوری شده است که می توانیم اصول زیر را بر مبنای عدد ۱۹ به دست آوریم:

 

اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف تشکیل شده است. 19= 6+6+4+3

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است.

۱۳۲۴۳۶۴۶=۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ خواهد بود.     ۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

اصل ۴ -  بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.  ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آخر آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱         (۴۰+۱)4 (۵۰+۱)3 (۵+۱)2 (۴۰+۲)1

اصل ۷ - بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵        (۲۸۹+۶)4 (۳۲۹+۶)3 (۶۶+۴)2 (۱۰۲+۳)1

اصل ۸ - بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم.  حاصل مضربی از ۱۹ است . ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹               (۶+۶+۴+۳)4 (۶+۴+۳)3 (۴+۳)2 (۳)1

اصل ۹ - همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است .  ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶      (۲۸۹+۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۶۶+۱۰۲) (۱۰۲)

اصل ۱۰ - حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از 1 تا 19 شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸4019289

اصل ۱۳ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱2 را در نظر بگیرید ؛ مقدار عددی را از آخر به اول منتقل می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۲۸۹۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷10184019

اصل ۱۴ - برای هر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم ؛ الف- تعداد حروف کلمه، ب- جمع کل مقدار عددی آن کلمه و ج- مقدار عددی هر حرف کلمه را می نویسیم. عدد ۴۸ رقمی حاصل مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۱۵ - در اصل ۱۴ جمع کل مقدار عددی هر کلمه را به انتهای اعداد مربوط به آن کلمه انتقال می دهیم (جای ب و ج را عوض می کنیم) این عددی هنوز ۴۸ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

اصل ۱۶ - اجازه دهید هر کلمه از بسم الله الرحمن الرحیم را با ترتیب شماره حروف آن نشان دهیم یعنی کلمه اول (بسم) را با ۱۲۳ جایگزین می کنیم کلمه دوم (الله) را با ۴۵۶۷  کلمه سوم (الرحمن) را با 8910111213  کلمه چهارم (الرحیم)را با 141516171819  وآن گاه جمع کنیم حاصل  جمع مضرب 19 است: ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ = ۱۹ × ۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸

اصل ۱۷ - اصل ۱۶ را در نظر بگیرید بجای جمع زدن در انتهای هر عدد شماره ترتیب ردیف کلمه را می نویسم. این عدد ۳۳ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد:   ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۷۱۸۱۹۴

اصل ۱۸ - می دانیم که بسم الله الرحمن الرحیم از ۴ کلمه و ۱۹ حرف با جمع مقدار عددی ۷۸۶ تشکیل شده است. حال این سه عدد را پشت سر هم می نویسیم. حاصل مضربی از ۱۹ است:   ۴۱۹۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴

اصل ۱۹   بسم الله اولین آیه قرآن است یا بگوییم 1 آیه است.  آن مرکب از ۱۹ حرف عربی است.  این ۱۹ حرف از چهار کلمه با تعداد حروف در هر کلمه بترتیب ۳، ۴، ۶ و ۶ تشکیل می شود یعنی یک عدد هفت رقمی بقرار زیر داریم که سه بار مضرب 19 است:   ١٧۴× ١٩×١٩×١٩×=١١٩۳۴۶۶

 به این مقاله نیز مراجعه فرمایید: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/نظریه_روابط_ریاضی_آیه_بسم‌الله_در_قرآن 

اتفاق یا طرح الهی

آیا ممکن است که چنین سیستم ریاضی پیچیده، در هم بافته کاملا هیبت انگیز، غیر از اتفاق چیز دیگری نباشد؟ یا این که بگوییم بسم الله در یک راه معینی ساخته شده که منتج به یک سیستم ریاضی فوق العاده شود.  حال بیایید حساب کنیم کدام توضیح مبنی بر تئوری احتمالات بیشتر مورد قبول است؟

بر اساس محاسبه ، احتمال شانسی اتفاق افتادن پدیده ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ کمتر از ١ در ٣۵ میلیون است و احتمال پدیده ریاضی در اصل ٢و ٣و ۴ که تصادفی اتفاق بیفتد، 1به ۶٨٣٢٢٨۴۶۶٠٠۶٠٧٧٧ ! این عدد نزدیک به هفت کوادریلیون است! بنابراین، تقریبا یک در هفت کوادریلیون احتمال وجود دارد که فقط اصل ٢و اصل ٣و اصل ۴ تصادفی اتفاق بیفتد همانطور که ملاحظه می کنید احتمال این که چنین دسته بندی های عددی با تصادف اتفاق افتاده باشد بی نهایت کوچک است.  پر واضح است همچنان که هر چه بیشتر این اصل ها را مورد رسیدگی قرار دهیم این احتمال به صفر خواهد رسید.  بنابراین شخص باید غیر منطقی باشد که حتی پیشنهاد کند که ترکیب ریاضی بسم الله چیزی بیشتر از یک تصادف محض نیست.  اگر احتمالات تصادف را رد کنیم، آن وقت مجبوریم تعریف دیگر را قبول کنیم که بسم الله عمدا در یک روش خاص (یک طرح الهی) ساخته شده است که منتج به این سیستم ریاضی فوق العاده می شود. 

 یازده مورد دیگر از اعجاز ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" که توسط 209 (یک نام مستعار) تحقیق شده است :

 20- اگر ردیف کلمات، حروف ومقادیر عددی هر کدام به صورت انباشتی محاسبه شود به مضرب 19 می رسیم:

 13102371686134971019786

 21- وقتی که 1- ردیف، 2- مجموع مقدار عددی اولین وآخرین حرفو 3- ردیف حروف، را در نظر بگیریم به مضرب 19 می رسیم:

 142123261234351123456441123456

22- پس از ردیف کلمات، مقادیر عددی حروف وسپس ردیف حروف را قرار می دهیم؛ عدد حاصل مضرب 19 است:

  1260401232130305 45673130200840508910111213413020081040141516171819

 23- فقط شماره حروف را از آخر به اول کنار هم می گذاریم؛ حاصل مضرب 19 است (در حالی که مثلا در عدد 17 این مطلب صدق نمی کند):

 1009564007969111637420402859*19= 19181716151413121110987654321

 24- مقدار عددی دو کلمه "الله الرحمن" در کنار هم مضرب 19 است: 3491*19= 66329 (پس از کلمه "الله"، "الرحمن" است)

 25-وقتی تعداد حروف در دو کلمه "الرحمن"=6 و"الرحیم"=6 را کنار هم قرار می دهیم عدد 66 را می بینیم که برابر مقدار عددی کلمه "الله" است، وآن گاه که مقدار عددی دو کلمه "الرحمن الرحیم" در کنار هم باشند مضرب 19 است: 19*17331=329289 (خداوند، رحمان ورحیم است)

 26- مقدار عددی سه کلمه "الله الرحمن الرحیم" نیز که با هم جمع شوند مضرب 19 است: 19*36=684 (خداوند، رحمان ورحیم است)

 27- این اصل، حروف "الله" در هر کلمه را نشان می دهد که مضربی از 19 است: 539118*19=10243242

 28- آن گاه که مجموع ارقام مقادیر عددی حروف را در نظر می گیریم(2+6+0+4+0+1+...) برابر 66 می شود که مساوی مقدار عددی کلمه الله است واگر ارقام ردیف کلمات را نیز که برابر 10 است(1+2+3+4) بیفزاییم(به اصل 4 نگاه کنید) مساوی 76 می شود که مضرب 19 است(19*4).

 29- جمع ارقام در کلمه "الرحیم" (1+3+2+8+1+4) برابر 19 است چنان که در مجموع مقدار عددی این کلمه (2+8+9) نیز برابر 19 است.

 30-عبارت "بسم الله الرحمن الرحیم" یک جمله است که مقدار عددی آن 786 می باشد این دو عدد در کنار هم مضرب 19 است: 94*19= 1786

 و چنان چه پس از این عدد جمع حروف را قرار دهیم باز هم مضرب 19 است : 9401*19=178619 لیکن به جهت آن که ترکیبی خواهد بود از اصل 1 وآن چه در ابتدای این اصل گفتیم، بنابراین ما آن را یک اصل مستقل قرار ندادیم. همچنان که اگر شماره کلمه وتعداد حروف هر کلمه را از آخر به اول بنویسیم باز هم مضرب 19 داریم: 46362413 لیکن به جهت این که این مطلب با مقادیر عددی صدق نمی کند آن را یک اصل مستقل قرار نمی دهیم تا خاطرنشان کرده باشیم مضرب های 19 در این طرح رحمانی از نظم خاصی نیز پیروی می کند.

 موارد دیگری از اعجاز ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" در ارتباط با کل قرآن وجود خواهد داشت که می تواند مورد تحقیق قرار گیرد مثل این که تعداد کلمه "بسم" یا "ب" و "اسم" ودیگر کلمات بسمله که آیا در قرآن مضرب 19 است ویا در طرحی قرار می گیرد که منتج به مضرب هایی از 19 می شود؟ آن چه فعلا می دانیم این که کلمه "الله" در شکلهای مختلف نوشتاری آن (غیر از "اللهم") در قرآن 2698 بار و صفت رحمانیت ورحیمیت خداوند به ترتیب 57 و 114 بار آمده که سه عدد فوق مضربی از 19 هستند اما چه بسا این کلمات دقیقا به همان صورتی که در بسمله نوشته شده اند نیز نظم ریاضی داشته باشند.

نکته جالبدر مورد "بسم الله الرحمن الرحیم" این که می دانیم این عبارت قرآنی 114(19*6) بار در قرآن آمده ومی دانیم که این آیه در سوره حمد آیه 1 ، در سوره توبه نیامده، در دیگر سوره ها در ابتدا ولی بدون شماره و در سوره نمل علاوه بر ابتدا در آیه 30 نیز آمده! حال اگر به همان صورتی که در قرآن شماره گذاری شده (وقرار گرفتن آن را در ابتدای دیگر سوره ها آیه شماره صفر به حساب آوریم) شماره این آیه را در سمت راست شماره سوره قرار دهیم واعداد را جمع کنیم حاصل جمع مضربی از 19 است! و این نکته بسیار شگفتی است. یعنی به این صورت:

11+20+30+40+50+60+70+80+100+110+120+...+270+2730+280+...+1140= 68191= 19*3589

برای مشاهده مواردی دیگر از اعجاز عددی "بسم الله الرحمن الرحیم" و شگفتی های دیگر "عدد 19" در مورد حروف مقطعه ، کلمه ی الله و موارد دیگر و نیز شگفتی های "عدد 7" این اصطلاحات و مانند آن ( "معجزه ریاضی قرآن" یا " طرح ریاضی قرآن" و... ) را در اینترنت جستجو نمایید.


چرا ۱۹ ؟

کد ریاضی کتب آسمانی بر مبنای عدد ۱۹ انسان را به تعجب وا می دارد که چرا عدد ۱۹ مورد استفاده الهی قرار گرفته است . بجز آن که همه اعداد سربازان الهی هستند ودر آیه ی 30 و31 سوره مدثر (=راز نهفته) به مطالبی اشاره شده، عدد ۱۹ عددی اول می باشد و در زبانهای مختلف نیز به یک صورت نوشته می شود علاوه بر اینها این عدد معادل مقدار عددی کلمه "واحد" می باشد. بنابراین عدد ۱۹ را می توان نشانه ای در کتب آسمانی براینکه خدا یکتاست در نظر گرفت واین که او اولین وآخرین هست(هو الاول والاخر) چنان که 1و9 اولین وآخرین عدد طبیعی یک رقمی هستند. ناگفته نماند که کتابهاى آسمانى تنها خلقت خدا نیستند که با انشاء ریاضى بر پایه ۱۹ قرار گرفته اند. در حقیقت بسیار جالب است که گالیله این عبارت مشهورش را گفت : "ریاضى زبانى است که خدا با آن جهان را آفرید." کشفیات علمى فراوانى دلالت بر آن دارد که عدد ۱۹ امضاء پروردگار بر روى خلقت هاى خاصى است. براى مثال:

۱. خورشید، ماه، و زمین هر ۱۹ سال یک بار بر روى یک خط قرار میگیرند (به قسمت "تقویم" دایرة المعارف جوادیکا مراجعه کنید).

۲. ستاره دنباله دار هالى، این پدیده عظیم آسمانى، هر ۷۶ (۴*۱۹) سال به ملاقات منظومه شمسى مى آید.

۳ . مهر پروردگار بر روى من و شما در این اصل آشکار است که بدن انسان داراى ۲۰۹ (۱۱*۱۹) استخوان است. و بدن از ۱۹ نوع سلول مختلف تشکیل شده است.

۴. کتاب نطفه شناسى لنگمن اثر، تى دابلیو سدلر، براى تدریس در اکثر مدارس پزشکى ایلات متحده آمریکا استفاده میشود. در صفحه ۸۸ از چاپ پنجم آن چنین میخوانیم : عموما ً مدت زمان حاملگى براى یک نطفه کامل ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته بعد از قاعدگى، یا بطور دقیق تر ۲۶۶ (19*14)روز یا ۳۸ (19*2)هفته بعد از تخم گذارى است.