به نام الله وحده
با توجه به این که واقعیت نماز؛ "ذکر" است و قرآن فرموده: إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحفظون، ورکعات وقالب نماز هم در قرآن نیامده، آیا اعجاز ریاضی قرآن شامل نماز هم می شود؟ برای رسیدن به پاسخ، موارد زیر را ببینید: 

 1- نمازهاى پنچگانه شامل ۲ رکعت صبح، ۴ رکعت ظهر، ۴ رکعت عصر، سه رکعت مغرب، و ۴ رکعت عشاء است. کنار هم قرار دادن این ارقام عددی را می سازد که مضرب 19 است:

 19*۱۲۸۶=  ۴ ۳ ۴ ۴ ۲

 اگر ارقام حاصل تقسیم را نیز با هم جمع کنیم (۱۷=۶+۸+۲+۱) تاکیدی بر مجموع تعداد رکعت هاى نماز در یک روز می بینیم.

 2- اگر در نمازهاى روزانه ترتبیب از ۱ تا ۵ مرتبه نماز خواندن را قرار دهیم، عدد حاصل باز هم بر عدد ۱۹ قابل قسمت است:

 ۱۱۲۷۵۹۶۵۵*19=  ۵ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۲ ۴ ۱ ۲

 این عدد ثابت می کند که نماز اول (صبح) ۲ رکعت است، نماز دوم (ظهر) ۴ رکعت است، نماز سوم(عصر) ۴ رکعت است، نماز چهارم (مغرب) ۳ رکعت است، و نماز پنچم (عشاء) ۴ رکعت است.

 3- نمازها در هفت روز هفته انجام میگیرد، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷. ومی دانیم که نماز جمعه که به جای نماز ظهر خوانده می شود 2رکعت است بنابراین بعد از هریک از اعداد 1تا6 نمازها را به صورت 24434 وبرای عدد 7 به صورت 22434 می نویسیم؛ عدد 42رقمی حاصل مضرب 19 است:

=7۲۲۴۳۴ 6۲۴۴۳۴ 5۲۴۴۳۴ 4۲۴۴۳۴ 3۲۴۴۳۴ 2۲۴۴۳۴ 1۲۴۴۳۴

19*۶۵۴۹۱۶۹۷۷۰۶۹۷۷۰۶۹۷۰۷۰۷۴۹۷۰۲۳۸۱۲۸۱۳۸۱۲۸۱۴۳۲۸۶

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد باز هم عدد حاصل مضرب 19 است:

=7۲۴۴۳۴ 6۲۴۴۳۴ 5۲۴۴۳۴ 4۲۴۴۳۴ 3۲۴۴۳۴ 2۲۴۴۳۴ 1۲2۴۳۴

19*6443906549174970232864974970243391301286

4- عدد زیر نیز که بیانگر تعداد رکعات در هر روز هفته است بر 19 بخشپذیر است:

۹۰۳۷۷۴۵۸۷۹۸۵ *19= ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷

5- اگر عدد روزهاى هفته را به این عدد اضافه کنیم باز هم مضرب 19 است:

19*۶۱۶۹۳۳۲۴۹۵۶۵۸۸۲۱۹۸۵=  715 617 517 417 317 217 117

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد نیز عدد حاصل مضرب 19 است:

19* 6064069337764085143= 717 617 517 417 317 217 115    

6- نماز ظهر همیشه چهار رکعت است، بجز نماز جمعه که ۲ رکعت است عدد زیر که بیانگر این واقعیت است مضرب 19 می باشد:

 ۲۳۳۹۱۸ *19= ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

7- حاصلضرب 4 × 3 × 4 × 4 × 2 برابر است با 384 و این عدد در مبنای 19 می شود: 114 که برابر سوره های قرآن و مضرب 19 است.

 می توان گفت معجزه ریاضى قرآن شامل نماز نیز می شود.

                                                    ××××××××××××

 چرا سوره فاتحه باید به عربى خوانده شود؟ پاسخ: در حروف عربى تنها حروفى که از تکرار آن لبها کاملا با هم تماس پیدا مى کنند، حروف "م" و "ب" است. در حروف فارسى حروف "پ"، "م"، و "ب" است. در سوره کلید(فاتحة) "م" ۱۵ مرتبه و "ب" ۴ مرتبه تکرارشده است در نتیجه، هنگام خواندن سوره کلید، لب ها ۱۹ مرتبه با هم تماس حاصل می کنند. همچنین مقدار عددى "م"، ۴۰ است مقدار عددى "ب"، ۲ است بنابراین:

 ۶۰۰ = ۴* ۱۵     ۸ = ۲* ۴        ۳۲*۱۹ =۶۰۸=۸ + ۶۰۰

                           ××××××××××××

فعلا از ذکر عددهای طویل مضرب 19 در مورد سوره کلید وارتباط آن با نماز صرف نظر می کنیم اما گفته می شود: عدد زیر با اثبات ریاضى مبنى بر معجزه ریاضى خدا در قرآن که بر پایه عدد ۱۹ قرار دارد، به ما نشان می دهد که در هر نماز کدام سوره از قرآن را باید بخوانیم، چند بار آن را بخوانیم، چند بار به رکوع برویم، چند بار سجده کنیم، و چند بار تشهد(شهادت به یگانگی خدا) بگوییم. براى تشکیل این عدد ابتدا شماره سوره کلید(1)، را مینویسم، سپس شماره نماز، به دنبال آن تعداد تکرار سوره کلید در آن نماز، سپس تعداد رکوع ها، و سجودها و تشهدهاى آن نماز را مینویسم. براى مثال نماز سحر به اینصورت در مى آید:

 ۱ (شماره سوره کلید)، ۱ (شماره نماز اول)، ۲ (دفعاتى که سوره کلید را میخوانیم)، ۲ (تعداد رکوع ها در نماز اول)، ۴ (تعداد سجودها در نماز اول)، ۱ (تعداد تشهدها در نماز اول). همین کار را براى بقیه نمازها انجام می دهیم عدد حاصل مضرب 19 است:

 = ۵۴۴۸۲ ۴۳۳۶۲ ۳۴۴۸۲ ۲۴۴۸۲ ۱۲۲۴۱ ۱

 19*۵۹۰۷۴۳۳۹۳۸۰۷۶۲۲۳۳۳۴۸۷۰۷۸

اگر سوره کلید، شماره ۱، را کنار همه نمازها بگذاریم، تا معلوم شود که سوره شماره ۱ براى همه نمازها است. عدد ما باز مضرب 19 است:

 = ۵۴۴۸۲ ۱ ۴۳۳۶۲ ۱ ۳۴۴۸۲ ۱ ۲۴۴۸۲ ۱ ۱۲۲۴۱ ۱

 19*۵۹۰۷۴۲۷۶۴۳۲۲۸۶۷۴۸۱۲۲۹۵۸۷۰۷۸

                                     ××××××××××××

با این حال بعضی معتقدند که اعجاز 19 مخصوص قرآن است مثلا یک مقاله( http://www.quran-islam.org/main_topics/islam/pillars/al-salat/the_code_19_(P1203).html ) با ذکر اعداد و ارقامی نتیجه گرفته است که اعجاز 19 مخصوص قرآن است وشامل نماز نمی شود. ما در این جا به نقد این مقاله می پردازیم تا ثابت شود که نه تنها اعداد ذکر شده در آن مقاله اعجاز 19 برای نماز را رد نمی کند بلکه مؤید آن است: در این مقاله؛ مهمترین دلیل این است که اگر مانند شماره 1 به جای عدد 24434 بنویسیم 43244 این عدد نیز بر 19 بخشپذیر است: 43244= 19*2276 و مجموع ارقام خارج قسمت نیز 17 می شود!

  پاسخ این است که شماره 1 یک پشتیبان داشت و آن شماره 2 بود و با توجه به این مطلب عدد شما یعنی  43244 هم که مضرب 19 است نه تنها رد کننده ی مطلب ما نیست بلکه در ادامه مؤید است زیرا اگر عدد 43244 را مانند شماره 2 به صورت 4132234445 بنویسیم این عدد مضرب 19 نیست اما اگر به صورت 4234214543 بنویسیم مضرب 19 است! و این نشان دهنده 4رکعت بودن نماز ظهر، 3رکعت بودن نماز مغرب، 2رکعت بودن نماز صبح، 4رکعت بودن نماز عشاء و 4رکعت بودن نماز عصر می باشد. در این صورت تایید می شود که مضرب 19 بودن 43244 هم تایید اعجاز 19 برای رکعات نمازها است با قالب موجود: 24434! دقت شود!

مقاله در ادامه وقتی می بیند که عدد 4132234445 مضرب 19 نشده همچنین به صورت 1423324454 نیز که تعداد رکعات را بعد از شماره نماز قرار دهیم باز هم مضرب 19 نیست عدد 22 که مجموع 17 و 5 است به انتهای عدد اضافه شده تا مضرب 19 شود یعنی این عدد: 142332445422 اما باید بگوییم اگر قرار باشد عدد 22 اضافه شود هر کس با توجیه خود عدد دیگری جایگزین می کند و این دیگر اعجاز نیست. بنابراین در مقاله مذکور عدد زیر نیز که ارقامی به انتها افزوده شده تا بالاخره مضرب 19 شود پذیرفته نیست:

 51717786 1423324454 که در آخر آن 5 وعده نماز با 17 رکعت در 1 روز با 7 تعداد آیات سوره کلید و 786 مقدار عددی سوره کلید را قرار داده تا مضرب 19 شود!

 همچنین در مقاله فوق اعداد دیگری هست که در مورد شماره های 4و5 همان اعدادی است که ذکر کرده ایم یعنی اعداد:

  ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ و ۱۵ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۵ ۱۷ ۴ ۱۷ ۳ ۱۷ ۲ ۱۷ ۱ وبنابراین اعجاز 19 برای نماز نفی نمی شود

 همچنین در مورد شماره 6 اگر متناسب با 4444442 بنویسیم 3333331 عدد جدید مضرب 19 نیست وبنابراین در آن مقاله به این عدد پرداخته نشده.

 بعضی اعداد دیگر که در مقاله مذکور آمده اگر آنها را بپذیریم باز هم تایید اعجاز 19 است نه رد آن زیرا اولا بعضی از آنها به 43244 ربط ندارد ثانیا به فرض ارتباط با توجه به مطلب مهمی که گفتیم اثبات 43244 نیز اثبات اعجاز 19 است نه رد آن! مثلا اعداد زیر:

 17143244 که در آن 17 و 1 در سمت چپ عدد 43244 بیانگر کل رکعات در 1 شبانه روز است.

 51717867 که در آن به ترتیب از سمت چپ: 5 وعده نماز با 17 رکعت در 1 روز با 786 مقدار عددی سوره کلید و 7 تعداد آیات سوره کلید.

  5 4482 5 4482 4 2241 3 3362 2 4482 1 1 این عدد به جهت مقابله با ارکانی است که برای نماز ذکر شد که برای رسیدن به مضرب 19 عدد 5 به آخر افزوده شده است.

 وتنها این عدد می ماند که متناسب با شماره 3 است و مضرب 19 :

41244 7 43244 6 43244 5 43244 4 43244 3 43244 2 43244 1

واین که شروع هفته را جمعه قرار دهیم:

43244 7 43244 6 43244 5 43244 4 43244 3 43244 2 41244 1

 لیکن با توجه به آن چه گفته شد این مورد نمی تواند دلیل نقضی بر اعجاز 19 در اثبات قالب نماز باشد.

 باز هم یادآور می شویم که نویسنده مقاله اشاره شده منکر اعجاز 19 برای قرآن وپیام های آن نیست بلکه تعمیم آن به نماز را نمی پذیرد. 

 اما از آنجا که اولا؛ نماز هم ذکر است و خداوند فرموده: "انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون" وثانیا؛ مهمترین سؤالی که می پرسند این است که چرا رکعات نماز در قرآن نیامده؟! مطالب فوق در جهت تعمیم اعجاز 19 به نماز می تواند مفید باشد.

با تشکر از دوستانی که نظرات خود را ارسال می کنند، این مطلب مجددا ویرایش گردید.