666 نماد چه چیز است؟

 

در مورد نظر سوم؛ دلایلی ذکر شده که بعضی از انها را در ادامه نقل می کنیم:  

الف- اعداد مهمی در بحث اعجاز ریاضی قرآن هستند که وقتی درکنار عدد 666 قرار می گیرند مضرب 19 می شوند مثل:

1- مقدار عددی عبارت مهم "بسم الله الرحمن الرحیم" که در ضمن داستان سلیمان پیامبر وملکه ی سبا هم آمده است برابر 786 است و: 666786 = 19*35094

2- آیه 15:9 به محافظت قرآن اشاره می کند: "انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون" وداریم: 666159= 19*35061

3- آیه 27:30 همان ایه ای است که "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده ی قرآن ودر ضمن داستان سلیمان پیامبر وملکه ی سبا آمده است وداریم: 6662730= 19*350670

4- سوره ی الفاتحة که خود دارای اعجاز ریاضی است ودر نماز خوانده می شود درای مقدار عددی 10143 می باشد وداریم: 66610143= 19*3505797

5- مجموع شماره ی سوره های قرآن 6555 است وتعداد آیات شماره گذاری شده ی آن 6234 وداریم: 66665556234=19*3508713486

ب- اعداد مهمی در بحث اعجاز ریاضی قرآن هستند که وقتی با عدد 666 جمع می شوند مضرب 19 ویا عدد مهمی را نتیجه می دهند. مثل:

6- گفتیم که 27:30 همان ایه ای است که "بسم الله الرحمن الرحیم" فوق العاده ی قرآن با مقدار عددی 786 در ضمن داستان سلیمان پیامبر وملکه ی سبا آمده است و: 666+27+30+786= 1509 که اگر چه مضرب 19 نیست اما به 15:9 اشاره دارد: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون. همچنین وقتی 786 به تنهایی با 666 جمع می شود داریم: 666+786= 1452 ودر 14:52 آمده است: "هذا بلغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله وحد ولیذکر اولوا الالبب" .

7- خارج قسمت تقسیم تعداد ایات قرآن (114) بر 19 برابر 6 است که همان مقدار عددی حرف "و" نیز هست در ضمن آیه ی 6:114 پیام مهمی در مورد جامعیت قرآن دارد: "أفغیر الله أبتغى حکما وهو الذى أنزل إلیکم الکتب مفصلا والذین ءاتینهم الکتب یعلمون أنه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین". اکنون: 666+6+114= 786 که مقدار عددی بسمله است. ضمنا عدد با ارقام 1، 1، 4 غیر از عدد 114 دو عدد دیگر هم می توان ساخت؛ 411 و141 که مجموع این سه عدد: 114+411+141= 666 است.

8- آیه ی 15:9 آیه ی محافظت از قرآن است که در آن کلمه ی "الذکر" آمده؛ این کلمه در سه آیه قبل از آن؛ 15:6 هم امده و: 666+156= 822 که 822 مجموع شماره 29 سوره ی قرآن است که پاراف قرانی دارند.

9- اگر از شماره هر سوره وتعداد ایات ان عددی تشکیل دهیم: 17+2286+3200 و... این کار را تا 114مین سوره ادامه داده آن اعداد را جمع کنیم مقدار زیبای 714114 به دست می آید که اولا دارای پیام " ولقد ءاتینک سبعا من المثانى والقرءانالعظیم" مربوط به زمان آخر دنیا است(با در نظر گرفتن دو ایه ی قبل از آن) وثانیا اگر با 666 جمع شود: 666+714114= 714780= 19*19*1980 که پس از دو بار مضرب 19 به عدد 1980 می رسیم که همان سالی نقل شده که زمان اخر دنیا را کشف کرده اند؛ 300 سال شمسی و309 سال قمری مانده به اخر دنیا!

10- آیه ی 36:1 به قران اشاره دارد: "یس والقرءان الحکیم" وداریم: 36+1= 37 اولا؛ 37، نوزدهمین عدد فرد است. ثانیا؛ جمع این 37 عدد فرد برابر است با 361= 19*19 . همچنان که آیه ی 36:1 بیانگر عدد 361 است وضمنا سوره ی 36 (یس) نوزدهمین سوره در میان سوره های پاراف دار است. ثالثا؛ 37، فاکتوری از 666 است(666=37*18). رابعا؛ عدد 37 همان جمع 36+1 است وداریم: 666+36+1= 703= 19*37 وجالب است که دوباره به عدد 37 رسیدیم.

11- آیه ی 74:1 به اعجاز ریاضی قرآن اشاره دارد: یایها المدثر (ای راز نهفته) وعدد 19 در این سوره آمده. در مورد 74:1 ورابطه آن با 666 داریم: 666+74+1= 741= 19*39 . به عدد 741 بنگرید که یاداور همان 74:1 است. ضمنا جمع ارقام به کار رفته در حاصلجمع فوق 6+6+6+7+4+1= 30 وعدد 19 در آیه ی 30 سوره ی 74 است.

12- ایات 32،33،34،35 از سوره ی 74 به اعجاز ریاضی قرآن اشاره دارند وداریم: 74+32+33+34+35=208 وداریم: 666+208=874= 19*46 ونیز: 666+7432333435= 19*391175479 همچنین مقدار عددی این ایات 2956 است وداریم: 874+2956= 3830= 383*10 ومیدانیم که 383 مقدار عددی کلمه ی "القرءان" است. از طرف دیگر تعداد حروف در آیات فوق 47 است وداریم: 208+2956+47=3211= 19*169 جالب است که 3211 مقدار عددی 7:62 است که اولا این آیه به ابلاغ پیام قرآن اشاره دارد وثانیا جمع شماره آیاتی که نام خدا در آنها آمده تا این آیه 66619 است.

13- آیه ی 50:1 می فرماید: "ق والقرءان المجید" وداریم: 666+50+1= 717 هفتمین عدد اول 17 است و اگر مجذور این 7 عدد اول را جمع کنیم به عدد 666 می رسیم به عبارت دیگر مجموع اولین هفت جفت عدد اول: 2*2 + 3*3 + 5*5 + 7*7 + 11*11 + 13*13 + 17*17 =666 .

14- قرآن (666) در سال 610 بر پیامبر محمد (با مقدار عددی 92) نازل شد: 666+92+610= 1368= 19*72= 684*2 که 684 مقدار عددی "القرءان الکریم" است. وآیه ی 97:1 به این مطلب اشاره دارد وداریم: 666+971+92= 1729= 19*91 . این آیه 5 کلمه و20 حرف دارد با مقدار عددی 695 وداریم اولا: 971+1+5+20= 123 وثانیا: 666+971+5+695= 2337= 19*123 . ضمن این که 123 نود ودومین عدد مرکب است.

15- قرآن در 27 ماه رمضان(9) بر پیامبر محمد (92) نازل شده که در سوره 97 (قدر)، با 5 آیه ودارای 111 حرف با مقدار عددی 6721 (کلمه ی "ادرک" به همین صورت در نظر گرفته شده) اشاره شده وداریم: اولا؛ 97+5+6721+27+9= 6859= 19*19*19 = 6346+(19*27) که 6346 تعداد کل آیات قرآن است که مضرب 19 نیز می باشد. وثانیا؛ 6859+111+92= 7062 که بیانگر 7:62 است که عرض شد دارای پیام قرانی است وجمع شماره آیاتی که نام خدا در آنها آمده تا این آیه 66619 است. ضمنا 7062 برابر 66*107 است که 66 مقدار عددی کلمه "الله" است و107مین کلمه خدا در آیه ی 165 قرار گرفته وعدد 165 مقدار عددی عبارت "لا اله الا الله" می باشد.

16- آیه 32:2 می فرماید: " تنزیل الکتب لا ریب فیه من رب العلمین" وداریم: 666+322= 988= 19*52 وضمنا سوره 98 "البینة" به معنای دلیل ومدرک است ودارای 8 آیه. ضمنا فقط سه سوره داریم که دارای 19 آیه می باشند: 82، 87 و96 وداریم: 666+19+82+19+87+19+96= 988 . همچنین مقدار عددی سوره ی 8 آیه ای 98 برابر 28108 است وداریم: 666+98+8+28108= 28880= 19*19*8*10 که عدد 19 هشتمین عدد اول ودهمین عدد فرد است.

17- گفتیم که مطابق نقل کتب آسمانی عدد 666 مقدار هدیه ای بود که ملکه ی سبا برای سلیمان نبی فرستاد؛ در قرآن در 27:35 هم از قول ملکه ی سبا آمده: " وإنى مرسلة إلیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون" وداریم: 666+2735= 3401= 19*179 . ضمنا 27:35 درای 8 کلمه و39 حرف است وداریم: 666+27+35+39+8= 775 که 775 مقدار عددی کلمه ی "المدثر" است. همچنین: 666+4+105= 775 و4:105 به نزول قرآن ونافذ بودن حکم آن اشاره دارد.

18- آیه 34:44 می فرماید که جز قرآن کتابی نیست...: "وما ءاتینهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر" ودر آیه ی بعد می فرماید که معجزه ی پیشینیان یک دهم این معجزه(قرآن) هم نمی شود. 34:44 دارای 11 کلمه و47 حرف است وداریم: 666+34+44+11+47= 802 که 802 مقدار عددی "یایها المدثر" است. ونیز: 666+34+44= 744 که 74:4 می فرماید: "وثیابک فطهر" که به پاکی قرآن از غیر آن چیزی است که با اعجاز ریاضی مطابق نیست.

19- حرف "ق" نماینده ی قرآن است و به تعداد 7032 بار در 3749 آیه از 109 سوره ی قرآن آمده وداریم: 109+3749+7032= 10890= 66*165 یعنی: الله، لا اله الا الله. در 3749 آیه ای که دارای حرف ق هستند تعداد 2032 نام خدا به کار رفته که اگر از تعداد کل تکرار نام خدا در قرآن کسر شود تعداد 666 مورد می ماند: 666= 2032-2698 یعنی در آیاتی که حرف قاف ندارند تعداد 666 نام خدا وجود دارد…

موارد دیگر را در سایت WWW.66619.ORG بخوانید که موارد نقل شده هم عمدتا از آنجا برگردان شده است. مطالبی هم در http://www.universalunity.org/6.html هست.

در مورد نظر دوم وجمع آن با نظر سوم وجه مناسبی هست زیرا این عدد در کتب آسمانی گذشته مربوط به داستان ملکه ی سبا وسلیمان نبی است وعدد 666 مقدار هدیه ای بود که ملکه برای سلیمان فرستاد. سلیمان هدیه را نپذیرفت بلکه آن را همراه با یک پیام مبنی بر توحید وتسلیم به ملکه بازگشت داد ودر ضمن این داستان یک معجزه هم اتفاق افتاد که عرش ملکه به صورت معجزه آسایی انتقال پیدا کرد. مناسب بودن نظر دوم از آن جهت است که اینترنت هم هدیه ای است از یک تمدن مخالف دین به مردمی دیندار وموحد که می توانند ان را به همراه پیام توحیدی قرآن واعجاز ریاضی آن به جهانیان بازگشت داده سبب تسلیم آنان نسبت به خدا شوند آن گونه که سلیمان فرمود: "وأتونی مسلمین". تایید دیگر بر این نظر ان است که عدد 666 متناسب است با عبارت www زیرا حرف w معادل حرف "و" در عربی است که اولا اگر سه ووو را بچرخانیم همان 666 می شود وثانیا مقدار عددی "و"، 6 است وبنابراین www همان 666 خواهد بود. داستان ملکه ی سبا در قرآن نیز آمده که ارتباط آن با 666 در متن فوق آمد.

به نظر نویسنده ی این وبلاگ، 666 نه شیطان است ونه قرآن ودلایلی که نقل شد می تواند تاییدی باشد بر نظر دوم که 666را همان www بدانیم که هم  می تواند ابلاغ کننده ی پیام خدا (قرآن) واعجاز ریاضی آن باشد و هم ترویج دهنده ی خواسته ها واعمال شیطانی. با این توجیه نظر چهارم هم دور از صحت نیست اگر چه دلیل قطعی بر تایید آن پیدا نکرده ایم.

 

لطفا در مورد قبول یا رد این مطلب نظر بدهید.

/ 5 نظر / 295 بازدید
1298

سلام تا قبل از اینکه نظرتان را بخوانم این طور فکر می کردم که تا وقتی که در مورد 666 و سایت مربوطه تحقیق کاملی انجام نگیرد نمی تواند ان را قبول یا رد کرد.در واقع من هنوز به طور کامل قانع نشده ام که در متون معمولی به هیچ وجه نظم ریاضی پیدا نمی شود هرچند بسیار محدود. اما نظر شما مبنی بر اینکه 666 همان اینترنت جبهه مبارزه حق و باطل است منطقی به نظر می رسد.چه بسا از نظم ریاضی هم در هر دو جبهه استفاده شود اگر چنین هم باشد فکر می کنم عظمت در جبهه الهی خیلی بیشتر باشد. موفق باشید.[گل]

zahra

سلام من در مورد عدد 666 زیاد شنیدم اما واقعا نمی دونم کدوم درسته یا نه مثلا یه دفعه معلم دینی مون مطلبی رو در مورد نماد های شیطان پرست ها آورده بودند که این عدد هم جزوش بود ولی با این مطالبی که خوندم ....نمی دونم....

نظر استاد سلیمی افضل است. باتشکر دانش اموز شما

علی سخی

نماد شیطان و شیطان گرایان است شماره شیطان است. در 666 روز از خلقت انسان شیطان از بهشت رانده شد. اگر 666 را بر عکس کنید عدد999 بدست می اید که شماره ای مقدس برای مسیحیان است نماد هزاره است کلا از اعداد معکوس مقدس ادیان الاهی استفاده میکنند.

حجت الله

به نام خدای رحمن ورحیم سلام دوست عزیزم دست شما قدرتمند باد بنده شخصا مبارزاتی با جادوگرانی به نام دعا نویس دارم که با استفاده از من دون الله کارهایی انجام میدهند که اثر آن موقتی است و در دراز مدت فرد را به جنون و دیوانگی می کشاند؟ ودر اکثر این به اصطلاح دعاها نماد 666 را دیده ام ! اما در مقابل نظر شما تسلیم هستم چون شیطان قدرتمند است( طبق قرآن مجید) البته نسبت به ما نه خداوند واحد القهار و شاید از این نماد استفاده منفی میکند به قول یک دوست ما تمام گناهانمان را با استفاده از نعمتهای الهی انجام می دهیم من الله توفیق