اعجاز 19 و نماز ؟

به نام الله وحده

با توجه به این که واقعیت نماز؛ "ذکر" است و قرآن فرموده: إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحفظون، ورکعات وقالب نماز هم در قرآن نیامده، آیا اعجاز ریاضی قرآن شامل نماز هم می شود؟ برای رسیدن به پاسخ، موارد زیر را ببینید: 

 1- نمازهاى پنچگانه شامل ۲ رکعت صبح، ۴ رکعت ظهر، ۴ رکعت عصر، سه رکعت مغرب، و ۴ رکعت عشاء است. کنار هم قرار دادن این ارقام عددی را می سازد که مضرب 19 است:

 19*۱۲۸۶=  ۴ ۳ ۴ ۴ ۲

 اگر ارقام حاصل تقسیم را نیز با هم جمع کنیم (۱۷=۶+۸+۲+۱) تاکیدی بر مجموع تعداد رکعت هاى نماز در یک روز می بینیم.

 2- اگر در نمازهاى روزانه ترتبیب از ۱ تا ۵ مرتبه نماز خواندن را قرار دهیم، عدد حاصل باز هم بر عدد ۱۹ قابل قسمت است:

 ۱۱۲۷۵۹۶۵۵*19=  ۵ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۲ ۴ ۱ ۲

 این عدد ثابت می کند که نماز اول (صبح) ۲ رکعت است، نماز دوم (ظهر) ۴ رکعت است، نماز سوم(عصر) ۴ رکعت است، نماز چهارم (مغرب) ۳ رکعت است، و نماز پنچم (عشاء) ۴ رکعت است.

 3- نمازها در هفت روز هفته انجام میگیرد، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷. ومی دانیم که نماز جمعه که به جای نماز ظهر خوانده می شود 2رکعت است بنابراین بعد از هریک از اعداد 1تا6 نمازها را به صورت 24434 وبرای عدد 7 به صورت 22434 می نویسیم؛ عدد 42رقمی حاصل مضرب 19 است:

=7۲۲۴۳۴ 6۲۴۴۳۴ 5۲۴۴۳۴ 4۲۴۴۳۴ 3۲۴۴۳۴ 2۲۴۴۳۴ 1۲۴۴۳۴

19*۶۵۴۹۱۶۹۷۷۰۶۹۷۷۰۶۹۷۰۷۰۷۴۹۷۰۲۳۸۱۲۸۱۳۸۱۲۸۱۴۳۲۸۶

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد باز هم عدد حاصل مضرب 19 است:

=7۲۴۴۳۴ 6۲۴۴۳۴ 5۲۴۴۳۴ 4۲۴۴۳۴ 3۲۴۴۳۴ 2۲۴۴۳۴ 1۲2۴۳۴

19*6443906549174970232864974970243391301286

4- عدد زیر نیز که بیانگر تعداد رکعات در هر روز هفته است بر 19 بخشپذیر است:

۹۰۳۷۷۴۵۸۷۹۸۵ *19= ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷

5- اگر عدد روزهاى هفته را به این عدد اضافه کنیم باز هم مضرب 19 است:

19*۶۱۶۹۳۳۲۴۹۵۶۵۸۸۲۱۹۸۵= 715 617 517 417 317 217 117

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد نیز عدد حاصل مضرب 19 است:

19* 6064069337764085143= 717 617 517 417 317 217 115    

6- نماز ظهر همیشه چهار رکعت است، بجز نماز جمعه که ۲ رکعت است عدد زیر که بیانگر این واقعیت است مضرب 19 می باشد:

 ۲۳۳۹۱۸ *19= ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

7- حاصلضرب 4 × 3 × 4 × 4 × 2 برابر است با 384 و این عدد عبارت است از 114 در مبنای 19 . به عبارت دیگر عدد 114 درمبنای 19 می شود 384 و می دانیم که 114 تعداد سوره های قرآن و مضرب 19 است.

4*1=4
1*19=19
1*361=361

4+19+361=384

 می توان گفت معجزه ریاضى قرآن شامل نماز نیز می شود.

                           ××××××××××××

 چرا سوره فاتحه باید به عربى خوانده شود؟ پاسخ: در حروف عربى تنها حروفى که از تکرار آن لبها کاملا با هم تماس پیدا مى کنند، حروف "م" و "ب" است. در حروف فارسى حروف "پ"، "م"، و "ب" است. در سوره کلید(فاتحة) "م" ۱۵ مرتبه و "ب" ۴ مرتبه تکرارشده است در نتیجه، هنگام خواندن سوره کلید، لب ها ۱۹ مرتبه با هم تماس حاصل می کنند. همچنین مقدار عددى "م"، ۴۰ است مقدار عددى "ب"، ۲ است بنابراین:

 ۶۰۰ = ۴* ۱۵    ۸ = ۲* ۴       ۳۲*۱۹ =۶۰۸=۸ + ۶۰۰

              ××××××××××××

فعلا از ذکر عددهای طویل مضرب 19 در مورد سوره کلید وارتباط آن با نماز صرف نظر می کنیم اما گفته می شود: عدد زیر با اثبات ریاضى مبنى بر معجزه ریاضى خدا در قرآن که بر پایه عدد ۱۹ قرار دارد، به ما نشان می دهد که در هر نماز کدام سوره از قرآن را باید بخوانیم، چند بار آن را بخوانیم، چند بار به رکوع برویم، چند بار سجده کنیم، و چند بار تشهد(شهادت به یگانگی خدا) بگوییم. براى تشکیل این عدد ابتدا شماره سوره کلید(1)، را مینویسم، سپس شماره نماز، به دنبال آن تعداد تکرار سوره کلید در آن نماز، سپس تعداد رکوع ها، و سجودها و تشهدهاى آن نماز را مینویسم. براى مثال نماز سحر به اینصورت در مى آید:

 ۱ (شماره سوره کلید)، ۱ (شماره نماز اول)، ۲ (دفعاتى که سوره کلید را میخوانیم)، ۲ (تعداد رکوع ها در نماز اول)، ۴ (تعداد سجودها در نماز اول)، ۱ (تعداد تشهدها در نماز اول). همین کار را براى بقیه نمازها انجام می دهیم عدد حاصل مضرب 19 است:

 = ۵۴۴۸۲ ۴۳۳۶۲ ۳۴۴۸۲ ۲۴۴۸۲ ۱۲۲۴۱ ۱

 19*۵۹۰۷۴۳۳۹۳۸۰۷۶۲۲۳۳۳۴۸۷۰۷۸

اگر سوره کلید، شماره ۱، را کنار همه نمازها بگذاریم، تا معلوم شود که سوره شماره ۱ براى همه نمازها است. عدد ما باز مضرب 19 است:

 = ۵۴۴۸۲ ۱ ۴۳۳۶۲ ۱ ۳۴۴۸۲ ۱ ۲۴۴۸۲ ۱ ۱۲۲۴۱ ۱

 19*۵۹۰۷۴۲۷۶۴۳۲۲۸۶۷۴۸۱۲۲۹۵۸۷۰۷۸

                   ××××××××××××

با این حال بعضی معتقدند که اعجاز 19 مخصوص قرآن است مثلا یک مقاله( http://www.quran-islam.org/main_topics/islam/pillars/al-salat/the_code_19_(P1203).html ) با ذکر اعداد و ارقامی نتیجه گرفته است که اعجاز 19 مخصوص قرآن است وشامل نماز نمی شود. ما در این جا به نقد این مقاله می پردازیم تا ثابت شود که نه تنها اعداد ذکر شده در آن مقاله اعجاز 19 برای نماز را رد نمی کند بلکه مؤید آن است: در این مقاله؛ مهمترین دلیل این است که اگر مانند شماره 1 به جای عدد 24434 بنویسیم 43244 این عدد نیز بر 19 بخشپذیر است: 43244= 19*2276 و مجموع ارقام خارج قسمت نیز 17 می شود!

  پاسخ این است که شماره 1 یک پشتیبان داشت و آن شماره 2 بود و با توجه به این مطلب عدد شما یعنی  43244 هم که مضرب 19 است نه تنها رد کننده ی مطلب ما نیست بلکه در ادامه مؤید است زیرا اگر عدد 43244 را مانند شماره 2 به صورت 4132234445 بنویسیم این عدد مضرب 19 نیست اما اگر به صورت 4234214543 بنویسیم مضرب 19 است! و این نشان دهنده 4رکعت بودن نماز ظهر، 3رکعت بودن نماز مغرب، 2رکعت بودن نماز صبح، 4رکعت بودن نماز عشاء و 4رکعت بودن نماز عصر می باشد. در این صورت تایید می شود که مضرب 19 بودن 43244 هم تایید اعجاز 19 برای رکعات نمازها است با قالب موجود: 24434! دقت شود!

مقاله در ادامه وقتی می بیند که عدد 4132234445 مضرب 19 نشده همچنین به صورت 1423324454 نیز که تعداد رکعات را بعد از شماره نماز قرار دهیم باز هم مضرب 19 نیست عدد 22 که مجموع 17 و 5 است به انتهای عدد اضافه شده تا مضرب 19 شود یعنی این عدد: 142332445422 اما باید بگوییم اگر قرار باشد عدد 22 اضافه شود هر کس با توجیه خود عدد دیگری جایگزین می کند و این دیگر اعجاز نیست. بنابراین در مقاله مذکور عدد زیر نیز که ارقامی به انتها افزوده شده تا بالاخره مضرب 19 شود پذیرفته نیست:

 51717786 1423324454 که در آخر آن 5 وعده نماز با 17 رکعت در 1 روز با 7 تعداد آیات سوره کلید و 786 مقدار عددی سوره کلید را قرار داده تا مضرب 19 شود!

 همچنین در مقاله فوق اعداد دیگری هست که در مورد شماره های 4و5 همان اعدادی است که ذکر کرده ایم یعنی اعداد:

  ۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ و ۱۵ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۵ ۱۷ ۴ ۱۷ ۳ ۱۷ ۲ ۱۷ ۱ وبنابراین اعجاز 19 برای نماز نفی نمی شود

 همچنین در مورد شماره 6 اگر متناسب با 4444442 بنویسیم 3333331 عدد جدید مضرب 19 نیست وبنابراین در آن مقاله به این عدد پرداخته نشده.

 بعضی اعداد دیگر که در مقاله مذکور آمده اگر آنها را بپذیریم باز هم تایید اعجاز 19 است نه رد آن زیرا اولا بعضی از آنها به 43244 ربط ندارد ثانیا به فرض ارتباط با توجه به مطلب مهمی که گفتیم اثبات 43244 نیز اثبات اعجاز 19 است نه رد آن! مثلا اعداد زیر:

 17143244 که در آن 17 و 1 در سمت چپ عدد 43244 بیانگر کل رکعات در 1 شبانه روز است.

 51717867 که در آن به ترتیب از سمت چپ: 5 وعده نماز با 17 رکعت در 1 روز با 786 مقدار عددی سوره کلید و 7 تعداد آیات سوره کلید.

  5 4482 5 4482 4 2241 3 3362 2 4482 1 1 این عدد به جهت مقابله با ارکانی است که برای نماز ذکر شد که برای رسیدن به مضرب 19 عدد 5 به آخر افزوده شده است.

 وتنها این عدد می ماند که متناسب با شماره 3 است و مضرب 19 :

41244 7 43244 6 43244 5 43244 4 43244 3 43244 2 43244 1

واین که شروع هفته را جمعه قرار دهیم:

43244 7 43244 6 43244 5 43244 4 43244 3 43244 2 41244 1

 لیکن با توجه به آن چه گفته شد این مورد نمی تواند دلیل نقضی بر اعجاز 19 در اثبات قالب نماز باشد.

 باز هم یادآور می شویم که نویسنده مقاله اشاره شده منکر اعجاز 19 برای قرآن وپیام های آن نیست بلکه تعمیم آن به نماز را نمی پذیرد. 

 اما از آنجا که اولا؛ نماز هم ذکر است و خداوند فرموده: "انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون" وثانیا؛ مهمترین سؤالی که می پرسند این است که چرا رکعات نماز در قرآن نیامده؟! مطالب فوق در جهت تعمیم اعجاز 19 به نماز می تواند مفید باشد.

با تشکر از دوستانی که نظرات خود را ارسال می کنند، این مطلب مجددا ویرایش گردید. 

/ 8 نظر / 54 بازدید
مجنون

سلام پسر اجاز عدد 19 در مورد نماز فوق العاده بود کیف کردم..دمت گرم در مورد وب چشمه هم ممنونم .... سلام برادر من هیچوقت حافظه خوبی نداشتم اما قدرت تخیل و قوای درک خوبی دارم من قران رو حفظ نکردم بلکه تا جایی که تونستم و فهمیدم ..درکش کردم ادم و حوا در بهشت برین بودند و از انجا اخراج شدند..این چیزیه که درکش کردم..شاید دلایل کافی برای اثباتش نداشتم دلایل شما بسیار منطقی بوده و از اینکه یکی از چیزهایی که درک کردم رو با مدرک تایید کردید ..خیلی خوشحال شدم ممنونم برادر .... باز هم ممنون

مریم بانو

سلام به سلیم عزیز ممنون از راهنمایی تون آیه ای که ذکر فرمودید با این ترجمه دیدم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ۖ إن قرآن الفجر كان مشهودا﴿٧٨﴾ نماز را از ابتداي غروب خورشيد تا شروع تاريكي شب بر پا دار، و [نیز] قرآن سپيده دم را [اقامه کن] براستي كه قرآن سپيده دم قابل مشاهده است. و ترجمه فولادوند: نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار و [نيز] نماز صبح را زيرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است (۷۸) شما زوال خورشید را ظهر معنا کردید. لطفا توضیح بفرمایید.

مریم بانو

برای تبادل نظر هر جا که شما مایل بودید ادامه بدهیم. زلال- اندیشه یا الذکر. خیلی دوست دارم در این مورد بیشتر بدانم. ممنون

مریم بانو

سلام مهدی عزیز و ممنون از حضور زیبایتان در اندیشه آورده اید:سلام به شما و خواهر عزيز "مريم بانو" مطلب اعجاز عدد 19 درباره نماز را به وب خودم ارجاع مي دهم: ضمنا در قرآن نماز ظهر در اين آيه آمده است: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوك الشَّمْسِ إِلي‏ غَسَقِ اللَّيلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (اسراء 78) نماز را از زوال خورشيد (ظهر) تا تاريكي شب بجا آور... پاسخ: نماز را از ابتداي غروب خورشيد تا شروع تاريكي شب بر پا دار، و [نیز] قرآن سپيده دم را [اقامه کن] براستي كه قرآن سپيده دم قابل مشاهده است. بطوري كه گفته اند؛ اصل كلمه دلوك از «دلك» بوده و به معني ماليدن است و دلوك شمس از آنجا انتزاع مي گردد كه با مشاهده خورشيد در هنگام غروب، شخص احساس مي كند خورشيد دارد خودش را به كرانه هاي افق مي مالد و پايين مي رود و اين ابتداي وقت نماز عشاء است كه تا غسق اليل(= مرحله آغازين تاريكي شب) ادامه مي يابد پس سلیم عزیز ظهر یعنی نصف روز یا نصفه روز از کجای آیه به این معنی رسیدید متشکرم از حضور پربار شما دوست عزیز [گل][گل]

علی

سلام مهدی عزیز و ممنون از حضور زیبایتان در اندیشه آورده اید:سلام به شما و خواهر عزيز "مريم بانو" مطلب اعجاز عدد 19 درباره نماز را به وب خودم ارجاع مي دهم: ضمنا در قرآن نماز ظهر در اين آيه آمده است: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوك الشَّمْسِ إِلي‏ غَسَقِ اللَّيلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (اسراء 78) نماز را از زوال خورشيد (ظهر) تا تاريكي شب بجا آور... پاسخ: نماز را از ابتداي غروب خورشيد تا شروع تاريكي شب بر پا دار، و [نیز] قرآن سپيده دم را [اقامه کن] براستي كه قرآن سپيده دم قابل مشاهده است. بطوري كه گفته اند؛ اصل كلمه دلوك از «دلك» بوده و به معني ماليدن است و دلوك شمس از آنجا انتزاع مي گردد كه با مشاهده خورشيد در هنگام غروب، شخص احساس مي كند خورشيد دارد خودش را به كرانه هاي افق مي مالد و پايين مي رود و اين ابتداي وقت نماز عشاء است كه تا غسق اليل(= مرحله آغازين تاريكي شب) ادامه مي يابد پس سلیم عزیز ظهر یعنی نصف روز یا نصفه روز از کجای آیه به این معنی رسیدید متشکرم از حضور پربار شما دوست عزیز [گل][گل]

علی

بنام خدا در آيه فوق خداوند سبحان سه وقت را مشخص كرده كه هنگام استراحت است و در اين مواقع مردو زن با پوشش كامل نيستند و اهل خانه در هنگام ورود به استراحتگاه آنها بايد اجازه بگيرند؛ اولي قبل نماز فجر ، دومي بعد نماز عشاء و سومي در هنگام ظهر است. در اين آيه چرا خداوند مانند آن دوتاي ديگر نمي گويد « من بعد صلاة الظهر» مگر قوم پيامبر صلوات را به جماعت اقامه نمي كردند؟ آيا در آن زمان نماز ظهر به جماعت اقامه نمي شد؟ آيا در وقت نماز ظهر رويت عورات رجال و نساء ايرادي نداشت؟ يا نكند پيامبر و معاصرينش نماز ظهر را همواره بصورت قصر اقامه مي كردند و قبل از اتمام موعد ظهر به خانه هاي خود مراجعه مي نمودند؟! بعد از صلات عشاء بخاطر اين است كه مردم در هنگامه عشاء در اجتماع نماز هستند قبل از صلات فجر براي اين است كه در هنگام فجر باز هم مردم در اجتماع نماز هستند آيا در ظهر خبري نيست كه مردم مي توانند به استراحت بپردازند؟ در آيه فوق اگر قرآن از نماز ظهر اسمي نبرده بخاطر اين است كه اصلاً نماز ظهري وجود نداشته است و نماز ظهر اختراع سنت آباء اولين است نه انفطاري الهي. با تشکر

حجت الله

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وعرض ادب و احترام خدمت استاد عزیزم در مورد نماز نظر حقیر این است که چون طبق قرآن نماز ذکر است و باز حفظ آن توسط خداوند تضمین شده است پس ایجازی در این موضوع است و آن اینکه با این همه اختلاف بین 73 فرقه مسلمانان کمتر اختلافی در تعداد رکعات وجود ندارد و همین اعجاز الهی است. و با مطالعه مطلب شما دوست عزی در اعجاز عدد 19 به نماز یقینم افزایش یافت من الله توفیق