حروف مقطعه: حم

عبارت « حم » در 7 سوره غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیهو احقاف تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با 2147 استکه مضربی از نوزده می باشد: 19*113 .

 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225

2147=(19*113)

6-1- اگر ارقام اعداد حاصل از تعداد "ح" و "م" در هر سوره را جمع کنیم به عدد 113 که خارج قسمت تقسیم 2147 بر 19 است می رسیم. یعنی:

 113= 6+4 + 3+8+0 + 4+8 + 2+7+6 + 5+3 + 3+0+0 + 4+4 + 3+2+4 + 1+6 + 1+5+0 + 3+1 + 2+0+0 + 3+6 + 2+2+5

 

6-2- تعداد "ح" و"م" در سه سوره اول نیز 1121 ومضرب 19 است(19*59) وجمع ارقام در اعداد حاصل نیز مساوی خارج قسمت تقسیم:

 

1124=64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300    و    59= 6+4 + 3+8+0 + 4+8 + 2+7+6 + 5+3 + 3+0+0

 

همین طور در چهار سوره بعدی: 1026= 19*54 وهمین طور در سوره های 41، 42 و43 : 1045 = 19*55

 

وسوره های 40، 44، 45 و46: 1102= 58*19 با همان توضیحات.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید