تعداد آیات قرآن و عددهای طولانی مضرب 19

  با سلام چنان که قول دادم دلایل دیگری مربوط به تعداد آیات قرآن و مضرب های 19 را نقل می کنیم؛ لطفا اگر قسمتی را متوجه نشدید بپرسید یا به این آدرس مراجعه فرمایید:

http://www.efarsi.org/quran/apx01.html

  در آدرس فوق، مطالب؛ به زبان فارسی و خیلی هم کامل تر است اما چون در این وبلاگ نمی گنجد متن انگلیسی زیر که مختصر است با توضیحاتی ارائه می شود. موفق باشید.

Long Numbers

Here are the algorithms for the numbers:

Number 1 7 1234567 286 12345...286..........6 123456

for each sura, برای هر آیه

print total ayah number کل آیات هر سوره

print all ayah numbers from 1 to total ayah number همه شماره آیه ها در هر سوره (تا آخرین سوره؛ یک عدد 12692رقمی مضرب 19خواهیم داشت و در همه جا ملاک 127 آیه داشتن سوره توبه است)

****************************

Number 2 1234567 7 123456....286 286........123456 6 6234

for each sura,

print all ayah numbers from 1 to total ayah number

print total ayah number

print sum of total ayah numbers at the very end
مثل قبلی ولی برعکس یعنی اول شماره آیات هر سوره بعد تعداد کل آیات منتهی چون جمع آیات هر سوره را در آخر می نویسم جمع کل آیات قرآن(6234) را هم در آخر اضافه می کنیم بنابراین یک عدد 12696رقمی مضرب 19 داریم)
****************************

Number 3 1234567 1 7 123456....286 2 286........ 123456 114 6 6234

for each sura,

print all ayah numbers from 1 to total ayah number

print sura number

print total ayah number

print sum of total ayah numbers at the very end
مثل قبلی ولی شماره سوره را قبل از جمع آیات هر سوره می آوریم باز هم...
****************************

Number 4 7 1234567 1 286 123456....286 2........ 6 123456 114 6234

for each sura,

print total ayah number

print all ayah numbers from 1 to total ayah number

print sura number

print sum of total ayah numbers at the very end
مثل قبل با جابجایی هایی
****************************

Number 5 1234567 28 123456....286 41041........123456 21

for each sura,

print all ayah numbers from 1 to total ayah number

print sum of all ayah numbers (e.g 1+2+3+4+5+6+7 = 28). One easy way for this sum: total_ayahs * (total_ayahs + 1) / 2
در اینجا بعد از شماره آیات، جمع شماره آیات را هم می آوریم
****************************

Number 6 28 1234567 41041 123456....286........21 123456

for each sura,

print sum of all ayah numbers (e.g 1+2+3+4+5+6+7 = 28). One easy way for this sum: total_ayahs * (total_ayahs + 1) / 2

print all ayah numbers from 1 to total ayah number
مثل قبل ولی برعکس
****************************

Number 7 123456 21 ........123456....286 41041 1234567 28

for each sura (starting from 114 to 1 this time, like Number 5, but reversed),

print sum of all ayah numbers (e.g 1+2+3+4+5+6+7 = 28). One easy way for this sum: total_ayahs * (total_ayahs + 1) / 2

print all ayah numbers from 1 to total ayah number
مثل تمرین 5 ولی از آخر قرآن به اول می آییم باز هم مضرب های 19
****************************

Number 8 333410 6234 114 1 7 2 286 3 200...... 113 5 114 6

print sum of all individual ayah numbers in whole quran

print sum of total ayahs

print total suras

and for each sura,

print sura number

print total ayahs
مجموع شماره آیات را براى همه قرآن بنویسید(۳۳۳۴۱۰)، بدنبال آن جمع کل تعداد آیات شماره دار در قرآن (۶۲۳۴)، سپس تعداد سوره ها (۱۱۴). سپس هر سوره با شماره آن و بدنبال آن تعداد آیاتش نشان داده میشود. اعدادى که نشان دهنده سوره ۱ و ۲ هستند میشود ۷۱ و ۲۸۶ ۲، عدد کامل که همه سوره هاى قرآن را در بر دارد شامل ۴۷۴ رقم است و بر ۱۹ قابل قسمت اس
****************************

Number 9 333410 6234 114 7 1 286 2 200 3......5 113 6 114

print sum of all individual ayah numbers in whole quran

print sum of total ayahs

print total suras

and for each sura,

print total ayahs

print sura number
مثل 8 فقط جای شماره سوره و تعداد آیات هر سوره عوض می شود
****************************

Number 10 28 41041 20100.....15 21 333410

for each sura,

print sum of individual verse numbers

print sum of all individual ayah numbers in whole quran
جمع شماره آیات هر سوره و در آخر جمع شماره کل آیات قرآن
****************************

Number 11 114 6234 1 28 2 41041........ 113 15 114 21

number of suras (114)

total number of numbered ayahs (6234)

for each sura,

print sura number

print sum of individual verse numbers
فکر می کنم مطلب مبهمی ندارد
****************************

Number 12 114 6234 333410 1 1234567........ 114 123456

number of suras (114)

total number of numbered ayahs (6234)

sum of all ayah numbers (333410)

for each sura,

print sura number

print all ayah numbers from 1 to total ayah number
و باز هم مضرب 19
****************************

Number 13 6234 7 286 200........ 5 4 5 6 6234

total number of numbered ayahs (6234)

for each sura,

print total ayahs

total number of numbered ayahs (6234)
عدد حاصل داراى 235 رقم است، و بر ۱۹ قابل قسمت است.
****************************

Number 14 6234 114 1234567 12345...286........123456 6234 114

total number of numbered ayahs (6234)

number of suras (114)

for each sura,

print every ayah from 1 to total ayah for that sura

total number of numbered ayahs (6234)

number of suras (114)
عدد حاصل داراى 12479 رقم است، و بر ۱۹ قابل قسمت است.
****************************

Number 15 1234567 8 1234.. 286 288 ......123456 120

1 + 7 2 + 286 114 + 6

for each sura,

print every ayah from 1 to total ayah for that sura

print sum of total ayahs and sura number
عدد نهایى ۱۲۷۷۴ رقم است و بر ۱۹ قابل قسمت است.
****************************

Number 16 7 5 286 92 200 94 ....... 4 22 5 20 6 21

for each sura,

print total ayah number

print chronological order
در اینجا بعد از تعداد آیات هر سوره شماره ترتیب نزول آن سوره می آید(سوره حمد 5مین سوره...توبه 113مین... نصر 114مین و الناس 21مین...)
****************************

Number 17 7 1 5 286 2 92 ...... 4 112 22 5 113 20 6 114 21

for each sura,

print total ayah number

print sura number

print chronological order
شماره سوره در قرآن بین دو عدد قبل(تمرین 16) قرار می گیرد
****************************By: Rashad

/ 1 نظر / 102 بازدید
حمیدرضا حیدریان

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خوب است جهت استفاده آسان تر مطلب انگلیس فوق را به پارسی برگردان کنید . موفق باشید . والحمد لله