والشفع والوتر

بسم الله الرحمن الرحیم

والشفع والوتر : سوگند به زوج و فرد

جدول زیر بخش دیگری از اعجاز ریاضی قرآن مجید را نشان می دهد؛ به این صورت که اگر شماره ی هر سوره از 114 سوره ی قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم به مجموعه ای از اعداد دست می یابیم که در این مجموعه علاوه بر این که تعداد اعداد زوج و فرد مساوی هم و برابر 57 (19*3)می باشد رابطه ی بسیار جالب و شگفتی هست و آن این که؛ مجموع 57 عدد زوج 6236 می شود که مساوی مجموع شماره آیات می باشد و مجموع 57 عدد فرد نیز 6555 می باشد که مساوی مجموع شماره سوره ها است!!!! 

اگر چه با کم وزیاد نمودن برخی اعداد می توانیم به مقادیر فوق دست یابیم و نیز با کم و زیاد کردن تعداد آیات به مقدار 2، 4، 6،... در 57 سوره ای که مجموع شماره سوره و آیه عدد زوج شده است باز به تساوی تعداد آیات و مجموع اعداد زوج می رسیم لیکن مطلب فوق نکته ی بسیار شگفت آوری است که هرگز نمی توان آن را به حساب اتفاق گذاشت!

بنابر مطلب فوق اگر مطابق فرض 127 آیه داشتن سوره ی 9 عمل کنیم باز هم رابطه ی مذکور برقرار است به این صورت که مجموع اعداد زوج 6234 می شود که مساوی مجموع شماره آیات (6234) می شود، مجموع اعداد فرد نیز 6555 می باشد که مساوی مجموع شماره سوره ها است اما گفتیم که این قاعده در 57 سوره ی +دار (اعداد زوج) کلی است یعنی اگر از تعداد آیات هر کدام از این سوره ها 2تا کم کنیم باز هم همان رابطه برقرار است. اکنون سؤال این است که آیا فقط با تکیه بر جدول فوق با رابطه ی ذکر شده ترجیحی وجود دارد که سوره ی 9 را 127 آیه بدانیم نه 129 آیه وهمچنین نخواهیم به جای سوره ی 9 از سوره ی دیگری 2 آیه کم کنیم؟ 

 8=(7+1)، 288=(286+2)، 203=(200+3)، 180=(176+4)، 125=(120+5)، 171=(165+6)، 213=(206+7)، 83=(75+8)، 136=(127+9)، 119=(109+10)، 134=(123+11)، 123=(111+12)، 56=(43+13)، 66=(52+14)، 114=(99+15)، 144=(128+16)، 128=(111+17)، 128=(110+18)، 117=(98+19)، 155=(135+20)، 133=(112+21)، 100=(78+22)، 141=(118+23)، 88=(64+24)، 102=(77+25)، 253=(227+26)، 120=(93+27)، 116=(88+28)، 98=(69+29)، 90=(60+30)، 65=(34+31)، 62=(30+32)، 106=(73+33)، 88=(54+34)، 80=(45+35)، 119=(83+36)، 219=(182+37)، 126=(88+38)، 114=(75+39)، 125=(85+40)، 95=(54+41)، 95=(53+42)، 132=(89+43)، 103=(59+44)، 82=(37+45)، 81=(35+46)، 85=(38+47)، 77=(29+48)، 67=(18+49)، 95=(45+50)، 111=(60+51)، 101=(49+52)، 115=(62+53)، 109=(55+54)، 133=(78+55)، 152=(96+56)، 86=(29+57)، 80=(22+58)، 83=(24+59)، 73=(13+60)، 75=(14+61)، 73=(11+62)، 74=(11+63)، 82=(18+64)، 77=(12+65)، 78=(12+66)، 97=(30+67)، 120=(52+68)، 121=(52+69)، 114=(44+70)، 99=(28+71)، 100=(28+72)، 93=(20+73)، 130=(56+74)، 115=(40+75)، 107=(31+76)، 127=(50+77)، 118=(40+78)، 125=(46+79)، 122=(42+80)، 110=(29+81)، 101=(19+82)، 119=(36+83)، 109=(25+84)، 107=(22+85)، 103=(17+86)، 106=(19+87)، 114=(26+88)، 119=(30+89)، 110=(20+90)، 106=(15+91)، 113=(21+92)، 104=(11+93)، 102=(8+94)، 103=(8+95)، 115=(19+96)، 102=(5+97)، 106=(8+98)، 107=(8+99)، 111=(11+100)، 112=(11+101)، 110=(8+102)، 106=(3+103)، 113=(9+104)، 110=(5+105)، 110=(4+106)، 114=(7+107)، 111=(3+108)، 115=(6+109)، 113=(3+110)، 116=(5+111)، 116=(4+112)، 118=(5+113)، 120=(6+114)


یک ترجیح:

اگر تعداد آیات سوره ی 9 ، 127 باشد از 114 عدد زوج و فرد دقیقا 19 عدد بیشتر از 127 و 95 عدد مساوی و کمتر از 127 وجود دارد که مضاربی از 19 را داریم در صورتی که نه تنها اگر این سوره را 129 آیه حساب کنیم چنین رابطه ای نیست بلکه با بررسی انجام شده در هیچ یک از سوره های دیگر نیز در صورت کم کردن 2 آیه چنین رابطه یا مشابه آن که اعداد کمتر یا بیشتر مضربی از 19 باشد وجود ندارد!!!


/ 3 نظر / 9 بازدید
1298

و الشفع والوتر این قسم به زوج و فرد می تواند دلیل محکمی بر معجزه ریاضی باشد که با پیدا کردن موارد دیگر محکمتر هم می شود. ترجیحی که یافته اید خوب است اما در نظر کسانی که می خواهند بهانه بگیرند کامل نیست البته هنوز تقابل 19ها در 2 آیه و موارد علیه آن دو ایه حل نشده... در مورد خط اخر متوجه نشدم محاسبه اول را چگونه انجام دادید. محاسبه دوم هم تنها اشکالی که می توان به آن وارد کرد همان 63 آخر یعنی (و آیه 3) است در دیدگاه عموم اینکه این قسمت در آخر عدد ما باشد بی مفهوم است.

نویسنده وبلاگ

سلام به شما مطلبی که در بحث زوج و فرد متذکر شده بودید درست است و فقط ایجاد انگیزه ای برای بررسی بیشتر بود در آن جا رقم 6 مقدار عددی حرف واو بود و 3 که شماره آیه بود در آخر و 89 (شماره سوره) در اول آمد یعنی بین 89 و 3 مقدار عددی حروف والشفع والوتر قرار می گیرد. در عین حال این مطلب به تنهایی دلیل محسوب نمی شود وبه قول شما قرار گرفتن 3 در آخر ممکن است یک توجیه باشد مطلب دیگر هم اصلاح و مطالبی هم به خواست خدا اضافه خواهم نمود وتحقیق باید ادامه یابد. با تشکر مثلا 893 مضرب 19 است و نیز 8930 (که 30تعداد آیات 3وره 89 است)و یا این که اگر به جای شفع 6234 وبه جای وتر 6555 قرار دهیم و بقیه حروف مقدار عددیشان یعنی: 6130623461306555=19×... مطالب نقل شده در89:3 (و6الشفع481و6الوتر637) به این ترتیب درست است: 8965556376623448163= 19*471871388243339377 89+6555+6376+6234+4816+3=1267×19=24073 اعداد 89+30= 119 و 119 برای احمد نیشیتوبا وزلزله ای که در 9/11 پیشگویی می کند مهم است والله اعلم

نویسنده وبلاگ

سلام به شما مطلبی که در بحث زوج و فرد متذکر شده بودید درست است و فقط ایجاد انگیزه ای برای بررسی بیشتر بود در آن جا رقم 6 مقدار عددی حرف واو بود و 3 که شماره آیه بود در آخر و 89 (شماره سوره) در اول آمد یعنی بین 89 و 3 مقدار عددی حروف والشفع والوتر قرار می گیرد. در عین حال این مطلب به تنهایی دلیل محسوب نمی شود وبه قول شما قرار گرفتن 3 در آخر ممکن است یک توجیه باشد مطلب دیگر هم اصلاح و مطالبی هم به خواست خدا اضافه خواهم نمود وتحقیق باید ادامه یابد. با تشکر مثلا 893 مضرب 19 است و نیز 8930 (که 30تعداد آیات 3وره 89 است)و یا این که اگر به جای شفع 6234 وبه جای وتر 6555 قرار دهیم و بقیه حروف مقدار عددیشان یعنی: 6130623461306555=19×... مطالب نقل شده در89:3 (و6الشفع481و6الوتر637) به این ترتیب درست است: 8965556376623448163= 19*471871388243339377 89+6555+6376+6234+4816+3=1267×19=24073 اعداد 89+30= 119 و 119 برای احمد نیشیتوبا وزلزله ای که در 9/11 پیشگویی می کند مهم است والله اعلم