طرح ریاضی ***بسم الله الرحمن الرحیم***

مقدمه:

مقدار عددی چیست؟

مقدار عددی یک حرف، ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است. جدول مقابل مقدار عددی هر حرف الفبای عربی را به همراه مقدار عددی آن نشان می دهد. قرار دادن این مقادیر با کشف عدد 19 به عنوان مبنای ریاضی قرآن همزمان نبوده بلکه در زمان نزول قرآن وقبل از آن نیز معمول بوده است که ترتیب این حروف با کلمات "ابجد هوّز حطّی کلمن سعفص قرشت ثخّذ ضظغ" خوانده می شود.


مقدمه:

مقدار عددی چیست؟

مقدار عددی یک حرف، ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است. جدول مقابل مقدار عددی هر حرف الفبای عربی را به همراه مقدار عددی آن نشان می دهد. قرار دادن این مقادیر با کشف عدد 19 به عنوان مبنای ریاضی قرآن همزمان نبوده بلکه در زمان نزول قرآن وقبل از آن نیز معمول بوده است که ترتیب این حروف با کلمات "ابجد هوّز حطّی کلمن سعفص قرشت ثخّذ ضظغ" خوانده می شود. به هر حال همان گونه که کشف عدد 19 ونظم ریاضی قرآن وارتباط این نظم با مقادیر حروف اراده الهی است ابتکار اولیه در قرارداد این مقادیر نیز خارج از اراده خداوند نخواهد بود به ویژه وقتی که طرح ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" را می بینیم ونیز آن گاه که متوجه می شویم اگر این مقادیر را به ترتیب کنار هم بگذاریم عدد 58رقمی حاصل مضرب ١٩ می باشد:

١٢٣۴۵۶٧٨٩١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠٧٠٨٠٩٠١٠٠٢٠٠٣٠٠۴٠٠۵٠٠۶٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠= 19*... (باقیمانده: 0)

 

طرح ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم"

       این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند . اطلاعات لازم برای بررسی این سیستم در جدول مقابل جمع آوری شده است که می توانیم اصول زیر را بر مبنای عدد ۱۹ به دست آوریم:

 اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف تشکیل شده است. 19= 6+6+4+3

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است.

۱۳۲۴۳۶۴۶=۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ خواهد بود.    ۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

اصل ۴ - بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.  ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آخر آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱         (۴۰+۱)4 (۵۰+۱)3 (۵+۱)2 (۴۰+۲)1

اصل ۷ - بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵        (۲۸۹+۶)4 (۳۲۹+۶)3 (۶۶+۴)2 (۱۰۲+۳)1

اصل ۸ - بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم. حاصل مضربی از ۱۹ است . ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹               (۶+۶+۴+۳)4 (۶+۴+۳)3 (۴+۳)2 (۳)1

اصل ۹ - همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است .  ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶      (۲۸۹+۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۶۶+۱۰۲) (۱۰۲)

اصل ۱۰ - حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از 1 تا 19 شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸4019289

اصل ۱۳ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱2 را در نظر بگیرید ؛ مقدار عددی را از آخر به اول منتقل می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۲۸۹۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷10184019

اصل ۱۴ - برای هر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم ؛ الف- تعداد حروف کلمه، ب- جمع کل مقدار عددی آن کلمه و ج- مقدار عددی هر حرف کلمه را می نویسیم. عدد ۴۸ رقمی حاصل مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۱۵ - در اصل ۱۴ جمع کل مقدار عددی هر کلمه را به انتهای اعداد مربوط به آن کلمه انتقال می دهیم (جای ب و ج را عوض می کنیم) این عددی هنوز ۴۸ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

اصل ۱۶ - اجازه دهید هر کلمه از بسم الله الرحمن الرحیم را با ترتیب شماره حروف آن نشان دهیم یعنی کلمه اول (بسم) را با ۱۲۳ جایگزین می کنیم کلمه دوم (الله) را با ۴۵۶۷ کلمه سوم (الرحمن) را با 8910111213 کلمه چهارم (الرحیم)را با 141516171819 وآن گاه جمع کنیم حاصل جمع مضرب 19 است: ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ = ۱۹ × ۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸

اصل ۱۷ - اصل ۱۶ را در نظر بگیرید بجای جمع زدن در انتهای هر عدد شماره ترتیب ردیف کلمه را می نویسم. این عدد ۳۳ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد:  ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۷۱۸۱۹۴

اصل ۱۸ - می دانیم که بسم الله الرحمن الرحیم از ۴ کلمه و ۱۹ حرف با جمع مقدار عددی ۷۸۶ تشکیل شده است. حال این سه عدد را پشت سر هم می نویسیم. حاصل مضربی از ۱۹ است:   ۴۱۹۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴

اصل ۱۹ – بسم الله اولین آیه قرآن است یا بگوییم 1 آیه است. آن مرکب از ۱۹ حرف عربی است. این ۱۹ حرف از چهار کلمه با تعداد حروف در هر کلمه بترتیب ۳، ۴، ۶ و ۶ تشکیل می شود یعنی یک عدد هفت رقمی بقرار زیر داریم که سه بار مضرب 19 است:  ١٧۴× ١٩×١٩×١٩×=١١٩۳۴۶۶

 به این مقاله نیز مراجعه فرمایید: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/نظریه_روابط_ریاضی_آیه_بسم‌الله_در_قرآن 

اتفاق یا طرح الهی

آیا ممکن است که چنین سیستم ریاضی پیچیده، در هم بافته کاملا هیبت انگیز، غیر از اتفاق چیز دیگری نباشد؟ یا این که بگوییم بسم الله در یک راه معینی ساخته شده که منتج به یک سیستم ریاضی فوق العاده شود. حال بیایید حساب کنیم کدام توضیح مبنی بر تئوری احتمالات بیشتر مورد قبول است؟

بر اساس محاسبه ، احتمال شانسی اتفاق افتادن پدیده ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ کمتر از ١ در ٣۵ میلیون است و احتمال پدیده ریاضی در اصل ٢و ٣و ۴ که تصادفی اتفاق بیفتد، 1به ۶٨٣٢٢٨۴۶۶٠٠۶٠٧٧٧ ! این عدد نزدیک به هفت کوادریلیون است! بنابراین، تقریبا یک در هفت کوادریلیون احتمال وجود دارد که فقط اصل ٢و اصل ٣و اصل ۴ تصادفی اتفاق بیفتد همانطور که ملاحظه می کنید احتمال این که چنین دسته بندی های عددی با تصادف اتفاق افتاده باشد بی نهایت کوچک است. پر واضح است همچنان که هر چه بیشتر این اصل ها را مورد رسیدگی قرار دهیم این احتمال به صفر خواهد رسید. بنابراین شخص باید غیر منطقی باشد که حتی پیشنهاد کند که ترکیب ریاضی بسم الله چیزی بیشتر از یک تصادف محض نیست. اگر احتمالات تصادف را رد کنیم، آن وقت مجبوریم تعریف دیگر را قبول کنیم که بسم الله عمدا در یک روش خاص (یک طرح الهی) ساخته شده است که منتج به این سیستم ریاضی فوق العاده می شود. 

 یازده مورد دیگر از اعجاز ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" که توسط 209 (یک نام مستعار) تحقیق شده است :

 20- اگر ردیف کلمات، حروف ومقادیر عددی هر کدام به صورت انباشتی محاسبه شود به مضرب 19 می رسیم:

 13102371686134971019786

 21- وقتی که 1- ردیف، 2- مجموع مقدار عددی اولین وآخرین حرفو 3- ردیف حروف، را در نظر بگیریم به مضرب 19 می رسیم:

 142123261234351123456441123456

22- پس از ردیف کلمات، مقادیر عددی حروف وسپس ردیف حروف را قرار می دهیم؛ عدد حاصل مضرب 19 است:

  1260401232130305 45673130200840508910111213413020081040141516171819

 23- فقط شماره حروف را از آخر به اول کنار هم می گذاریم؛ حاصل مضرب 19 است (در حالی که مثلا در عدد 17 این مطلب صدق نمی کند):

 1009564007969111637420402859*19= 19181716151413121110987654321

 24- مقدار عددی دو کلمه "الله الرحمن" در کنار هم مضرب 19 است: 3491*19= 66329 (پس از کلمه "الله"، "الرحمن" است)

 25-وقتی تعداد حروف در دو کلمه "الرحمن"=6 و"الرحیم"=6 را کنار هم قرار می دهیم عدد 66 را می بینیم که برابر مقدار عددی کلمه "الله" است، وآن گاه که مقدار عددی دو کلمه "الرحمن الرحیم" در کنار هم باشند مضرب 19 است: 19*17331=329289 (خداوند، رحمان ورحیم است)

 26- مقدار عددی سه کلمه "الله الرحمن الرحیم" نیز که با هم جمع شوند مضرب 19 است: 19*36=684 (خداوند، رحمان ورحیم است)

 27- این اصل، حروف "الله" در هر کلمه را نشان می دهد که مضربی از 19 است: 539118*19=10243242

 28- آن گاه که مجموع ارقام مقادیر عددی حروف را در نظر می گیریم(2+6+0+4+0+1+...) برابر 66 می شود که مساوی مقدار عددی کلمه الله است واگر ارقام ردیف کلمات را نیز که برابر 10 است(1+2+3+4) بیفزاییم(به اصل 4 نگاه کنید) مساوی 76 می شود که مضرب 19 است(19*4).

 29- جمع ارقام در کلمه "الرحیم" (1+3+2+8+1+4) برابر 19 است چنان که در مجموع مقدار عددی این کلمه (2+8+9) نیز برابر 19 است.

 30-عبارت "بسم الله الرحمن الرحیم" یک جمله است که مقدار عددی آن 786 می باشد این دو عدد در کنار هم مضرب 19 است: 94*19= 1786

 و چنان چه پس از این عدد جمع حروف را قرار دهیم باز هم مضرب 19 است : 9401*19=178619 لیکن به جهت آن که ترکیبی خواهد بود از اصل 1 وآن چه در ابتدای این اصل گفتیم، بنابراین ما آن را یک اصل مستقل قرار ندادیم. همچنان که اگر شماره کلمه وتعداد حروف هر کلمه را از آخر به اول بنویسیم باز هم مضرب 19 داریم: 46362413 لیکن به جهت این که این مطلب با مقادیر عددی صدق نمی کند آن را یک اصل مستقل قرار نمی دهیم تا خاطرنشان کرده باشیم مضرب های 19 در این طرح رحمانی از نظم خاصی نیز پیروی می کند.

 موارد دیگری از اعجاز ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" در ارتباط با کل قرآن وجود خواهد داشت که می تواند مورد تحقیق قرار گیرد مثل این که تعداد کلمه "بسم" یا "ب" و "اسم" ودیگر کلمات بسمله که آیا در قرآن مضرب 19 است ویا در طرحی قرار می گیرد که منتج به مضرب هایی از 19 می شود؟ آن چه فعلا می دانیم این که کلمه "الله" در شکلهای مختلف نوشتاری آن (غیر از "اللهم") در قرآن 2698 بار و صفت رحمانیت ورحیمیت خداوند به ترتیب 57 و 114 بار آمده که سه عدد فوق مضربی از 19 هستند اما چه بسا این کلمات دقیقا به همان صورتی که در بسمله نوشته شده اند نیز نظم ریاضی داشته باشند.

نکته جالبدر مورد "بسم الله الرحمن الرحیم" این که می دانیم این عبارت قرآنی 114(19*6) بار در قرآن آمده ومی دانیم که این آیه در سوره حمد آیه 1 ، در سوره توبه نیامده، در دیگر سوره ها در ابتدا ولی بدون شماره و در سوره نمل علاوه بر ابتدا در آیه 30 نیز آمده! حال اگر به همان صورتی که در قرآن شماره گذاری شده (وقرار گرفتن آن را در ابتدای دیگر سوره ها آیه شماره صفر به حساب آوریم) شماره این آیه را در سمت راست شماره سوره قرار دهیم واعداد را جمع کنیم حاصل جمع مضربی از 19 است! و این نکته بسیار شگفتی است. یعنی به این صورت:

11+20+30+40+50+60+70+80+100+110+120+...+270+2730+280+...+1140= 68191= 19*3589

برای مشاهده مواردی دیگر از اعجاز عددی "بسم الله الرحمن الرحیم" و شگفتی های دیگر "عدد 19" در مورد حروف مقطعه ، کلمه ی الله و موارد دیگر و نیز شگفتی های "عدد 7" این اصطلاحات و مانند آن ( "معجزه ریاضی قرآن" یا " طرح ریاضی قرآن" و... ) را در اینترنت جستجو نمایید.


/ 11 نظر / 674 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیخ جابر

من لم یبحث ویتحقق فی مسائل الروح وعالم البرزخ والمحاسبات واخبار و اعجاز القرآن ویکتفی بغیرهذا الاصل المهم اما جاهل اولیس عنده شجاعه علمیه فهوه کلجاهل} : المقصر { لذا خواهشمنداست نظر شمارا دراین رابطه اعلام فرمایئد.

فواد

مطلب خوبی بود ، یعنی فوقالعاده بود ، به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سوگند به اختر چون فرود مى‏آيد (1) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿1﴾ [كه] يار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده (2) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴿2﴾ و از سر هوس سخن نمى‏گويد (3) وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿3﴾ اين سخن بجز وحيى كه وحى مى‏شود نيست (4) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿4﴾ آن را [فرشته] شديدالقوى به او فرا آموخت (5) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿5﴾ خداوند حسابگر ، شما را در پناه قدرت خویش حفظ کند

علی رضا

سلام آقا مهدی عزیز و جهاد گر دین خداوندی . والله نمیدانم برای این همه تلاش و کوششتان در جهت حقانیت قرآن چه از طریق اثبات عدد19 و یا از طریق نوشتن مقالات سودمند قرآنی چه بگویم فقط از خداوندن منان خواهانک که وجود شما عزیزان را هر روز از روز پیش برای جامع مون کثیر و پر برکت کند. خدا اجرتان دهد بنده خالص الله بدرود [گل][گل]

مسلم حنیف

پاسخ شما : بسم الله الرحمن الرحیم علیکم السلام عزیز دلم به علت نزدیکی به اذان ظهر جواب بزودی ان شاء الله من الله توفیق با سلام مجدد دوست عزیزم کل دین گرا ها در جهان (هر دینی)2 دسته اند دسته اول آنهایی که منافع دنیاییشان را در حفظ آن دین دنبال می کنند سوره: غافر (40) - آيه: 26 وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوني أَقْتُلْ مُوسي وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ فرعون گفت : بگذاريد موسي را بكشم و او خداي خود را به ياري طلبد، مي ترسم دينتان را ديگرگون كند يا در اين سرزمين فسادي برانگيزد ؟؟

مسلم حنیف

ودسته دوم کسانی هستند که به دنبال پاسخی برای فطرتشانند. سوره: روم‏ (30) - آيه: 30 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ به يكتا پرستي روي به دين آور فطرتي است كه خدا همه را بدان فطرت ، بيافريده است و در آفرينش خدا تغييري نيست دين پاك و پايدار اين است ولي بيشتر مردم نمي دانند بحث و جدال با گروه اول هیچ نتیجه ای نمی دهد وآنها مغرقین خواهند بود حتی اگر موسی باشی اما گروه دوم که انشاء الله ما جزء آنها هستیم. اگر راه درست را بیابند فورا قبول میکنند که راه قبلی ایراد داشت وتا لحظه ی مرگ هیچکس نمی تواند بگوید راه من صراط المستقیم است برای همین واجب است روزانه حداقل 10 مرتبه بگوییم اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ *****ما را به راه راست هدايت كن لطفا وقت و انرژی تان را متمرکز روی دسته دوم کنید که نتیجه می دهد الا ماشاء الله من الله توفیق

حجت الله کثیری

با سلام مجدد آیا این حرف می تواند صحیح باشد. ابتدای قرآن که خداوند میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه در زمان نزول آیات الهی که هنوز کتابی شکل نگرفته بود ! از طرفی کتاب در زبان عربی معنای چندین کاغذ نوشته شده و مجموع شده نمی دهد بلکه بیشتر معنای تثبیت شدن می دهد. و باز می فرماید آیات آشکار الهی پس منظور از آیه جزء جزء هستی است که در همه زمان ها وجود داشته و آشکار است.و منظور از سوره پکیج شده چندین آیه برای منظوری خاص است مانند حیوان و انسان و .... و عدم توانایی انسان در آوردن سوره یعنی خلقتی مانند حتی یک مگس است که در سوره حج به این ناتوانی اشاره فرموده است. لیکن خلق آیه امکان پذیر است مانند هوش مصنوعی؟ من اله توفیق

حجت الله

با سلا مجد بر آقا مهدی عزیز مهدی جان چرا در بهضی از آیات نورانی الهی ابراهیم نوشته شده و جاهای دیگری ابراهم؟ آیا به اعجاز قرآن از نظر ریاضی هم مرتبطه یا نه؟ بسیار متشکرم من الله توفیق

mohsen

عالی بود . موفق باشید

من

دوست عزیز این اعجاز یک مشکل اساس دارند و ان این است که شما باید لااقل اثبات کنید چنین تناسب های عددی تصادفا رخ نداده اند. من دوست ندارم به قران اینگونه نگاه شود. چون قران این نیست. قران کتاب هدایت است نه کتاب ریاضیات

احمد

با عرض سلام و ادب و احترام و تشکر بسیار بابت مطالب فوق العاده زیبا و تلاش و همت بی اندازه تان که جز بلطف و توفیق الهی میسر نمی شد و نشانگر خلوص نیت شماست که ابعاد مختلف معجزه بر شما آشکارمی گردد. بمصداق آیه لا یمسه الا المطهرون