نون : قلم قرآن است

 20- از مجموع آیات قرآن فقط 114 آیه داریم که همه 14 حرف مقطعه را دارند از این آیات، سه آیه دارای دو ن کنار هم هستند(ننـ) در این سه آیه، 29 حرف ن هست یعنی به تعداد سوره هایی که حرف مقطعه دارند! آن سه آیه: 13:41، 23:27 و 38:22

21- تعداد آیاتی که دارای "نون" و نیز همه حرف "بسم الله الرحمن الرحیم" یعنی حروف(ب س م ا ل ه ر ح ن ی) باشند، 64 آیه است جالب است که در این 64 آیه؛ 681 ن هست و 681 یعنی؛ 68:1 "نون والقلم و ما یسطرون"!

22- کلماتی که مثل کلمه "نون" با حرف ن(نـ) شروع و با حرف ن خاتمه می یابند و دارای سه حرف نیز هستند (مثل کلمه "نحن") در 68 آیه وجود دارند و 68 یعنی سوره قلم(نون والقلم وما یسطرون)!

23-  کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف "ن" از حروف مقطعه هست (مثل: نصرین) در 79 آیه آمده است و می دانیم که تعداد همه حروف مقطعه با تکرار آنها 79 حرف می باشد.

24- کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف "ن" از حروف بسمله هست (مثل: نحن) در 66 آیه آمده است و می دانیم که 66 مقدار عددی کلمه "الله" می باشد.

25- تعداد کلماتی که به "نن" یا "نون" ختم می شوند و در اول وآخر آیه نیستند به ترتیب 33 مورد(مثل3:81: "لتؤمنن") و 100 مورد یعنی باهم 133 کلمه است برابر با تعداد ن در سوره 68 و برابر با تعداد آیاتی که به "نون" ختم می شوند...

26- تعداد آیاتی که دارای فقط یک حرف ن و یک کلمه الله هستند 95 (19*5) آیه است.

27- کلمه "نون" در سوره 68 آمده است، از مجموع 228 آیه ای که در آنها حروف "نون" وجود دارد فقط 2 آیه شما ره 68 (و نیز مضرب 68) وجود دارد: 25:68 و 43:68 که اگر شماره این دو سوره را نیز جمع کنیم می شود 68= 43+25 و این که دو آیه وجود دارد نیز می تواند بیانگر دو حرف مقطعه ن باشد.

28- در 358 آیه قرآن حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند در این آیات 2698 حرف ن به کار رفته است و 2698=19*142!!!!!

جمع شماره سوره و آیه ها نیز برابر است با 30229=19*1591 و آیه ی 15:91 می فرماید:

[15:91]  الذین جعلوا القرءان عضین [15:91]  آنها که فـقط بخش هایی از قرآن را می پذیرند.

29- در 358 آیه قرآن که حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند فقط دو آیه با حرف ن شروع می شوند (28:3 و 68:1) و فقط دو آیه دارای تعداد 14 حرف ن می باشند و می دانیم که حرف مقطعه ن 2بار در قرآن به کار رفته: "نون"

30- در 358 آیه قرآن که حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند تعداد 11 آیه دارای همه حروف مقطعه هستند در این 11 آیه 190 حرف ن وجود دارد(19*10)

31- در مورد 133 نکاتی دانستیم (تعداد حرف ن در سوره 68 و موارد دیگر) اکنون اگر به 133 آیه اول قرآن نگاه کنیم (یعنی تا آیه 2:126) تعداد 14 آیه می یابیم که در آنها  "نون" به کار رفته و می دانیم که حرف ن 14مین حرف در ترتیب ابجد است و نیز 14مین حرف مقطعه؛ جالب است که در آیه 68:1 نیز 14 حرف مقطعه(با تکرار) وجود دارد! چنان که اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد(96:1) نیز دارای 14 حرف مقطعه(با تکرار) است! واقعا که متن قرآن فوق العاده است! عجیب است که فقط 14 کلمه که در 14 آیه آمده است دارای 3 حرف ن می باشد (مثل لنکونن در 7:149) و نیز می دانیم که حرف ن در 68:1 سه بار آمده!!

32- همه نعداد حالاتی(نه آیاتی) که بین دو حرف ن ، یکی از حروف بسمله یا مقطعه یا فاصله وجود دارد (مثل انبنا – عینان –لن نقدر) برابر است با 681 یعنی 68:1 (به شرطی که 9:129 را که در آن کلمه ی بالموءمنین آمده به حساب نیاوریم!)

33- همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 68:1 یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 798= 19*42 = 133

34- این بار در نظر بگیریم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 96:1(اولین آیه ی نازل شده) یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 570= 19*30 = 10*57

35- می دانیم که آیه 97:1 آیه ای است که از نزول دفعی قرآن در شب قدر خبر می دهد جالب است که همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 97:1 یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشد برابر است با : 532= 19*28= 19*14*2

36- سوره فاتحه یعنی سوره کلید؛ اگر محاسبه کنیم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف سوره فاتحه یا فاصله (که فاصله هم در این سوره وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 722= 19*38= 19*19*2

37- در 114 سوره قرآن فقط 19 آیه در شروع سوره (آیه شماره 1) وجود دارد که با ن شروع یا به آن ختم می شود :

[6:1],[8:1],[9:1],[12:1],[13:1],[15:1],[16:1],[21:1],[23:1],[24:1],[27:1],[55:1],[63:1],[68:1],[78:1],[83:1],[95:1],[107:1],[109:1]

در 114 سوره قرآن فقط 19 آیه در شروع سوره (آیه شماره 1) وجود دارد که به  ن ختم می شود (این 19 آیه همان آیات فوق است یعنی این که اگر آیه با ن شروع شده با ن هم ختم شده است.

38- در همه آیاتی که شماره آیه به اضافه شماره سوره مضربی از 19 است تعداد حرف ن به کار رفته برابر است با: 1406= 19*74 و نیز می دانیم که اعجاز 19 قرآن در سال 1974 کشف شد و می دانیم که در سوره 74 به 19 اشاره یا تصریح شده است!!!!

39- در سوره 68 بعد از "نون" به القلم سوگند یاد شده اکنون ببینیم همه آیاتی که در آنها حروف ا ل ق م همراه با "نون" چه تعداد است؟ می بینیم که برابر است با 152 آیه = 19*8 !! آری قدرت خدداوند بی نهایت است! سراسر قرآن 19 است!

40- همه آیاتی که در آنها حروف القلم ( ا ل ق م ) به کار رفته : 1998= 666*3 در مورد 666 مطالبی در وبلاگ قرار داده شده: http://alzekr.persianblog.ir/tag/666_)_www

41- قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است اکنون تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که با یکی از حروف ن و ن شروع می شود مضرب 19 باشد  ؛ فقط 4 سوره هست : سوره ی 9 با 38 آیه ، سوره ی 13 با 19 آیه ، سوره ی 17 با 57 و سوره ی 51 با 19 آیه (چه این که مثل سوره 9 هیچ آیه ای با "ن" شروع نشده باشد و 38 آیه فقط با "و" شروع شود و یا این که مثل سوره ی 57 برخی آیات با "ن" و برخی با "و" که جمعا 19 آیه می باشد). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : 38+19+57+19 = 133 !

حال تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که فقط با حرف "و" شروع می شود مضرب 19 باشد  ؛ 5 سوره هست : سوره ی 9 با 38 آیه ، سوره ی 12 نیز با 38 آیه، سوره ی 13 با 19 آیه ، سوره ی 51 با 19 و سوره ی 54 نیز با 19 آیه (در این صورت به آیاتی که با "ن" شروع شود کاری نداریم). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : 38+38+19+19+19 = 133 !

42- حرف "و" از حروف "نون" می باشد؛ تعداد آیاتی که دارای یک کلمه الله و یک حرف "و" هستند = 76= 19*4

43- تعداد 12 آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف ن دارند ولی حرف "و" ندارند و تعداد 7 آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف "و" دارند ولی حرف ن ندارند و : 12+7 = 19 !

44- کلمه "نون" سه حرف دارد ؛ به تعداد 171 (19*9) آیه هستند که 3 "ن" و 3 "و" دارند مثل؛ 110:2 و به تعداد 209 (19*11) آیه هست که حرف "ن" 3 برابر حرف "و" می باشد مثل 114:6 . تعداد 855 (19*45) آیه نیز دارای حروف نون هست که در آنها حرف "و" 2 بار آمده است! خداوند با حروف نون، قرآن را حفظ می کند و کسی جز او از عدد سربازانش باخبر نیست!!

45- تعداد 1149 آیه با حرف "و" شروع و با حرف "ن" ختم می شوند که از این تعداد، 95 (19*5) آیه دارای 7 حرف واو می باشند مثل 64:12 و جالب است که 95 (19*5) آیه نیز دارای 7 حرف ن می باشند مثل 68:51 (عدد 7 نیز دارای نقش مهمی در اعجاز ریاضی است که در این مقاله نیز بعضی از آنها را می توان مشاهده کرد مثل عدد 133 که 19*7 می باشد یا مواردی که از 14 (2*7) صحبت کردیم.

اضافه کنیم که از این 1149 آیه، 38(19*2) آیه نیز دارای 3 حرف"و" و 3 حرف "ن" می باشد مثل 107:7

تعداد 66 آیه (مقدار عددی کلمه الله) نیز از 1149 آیه هست که تعداد "و" ضرب در تعداد "ن" = 6 مثل 95:1 که دارای 3"و" و 2"ن" می باشد و 3*2=6

46- در کلمه ی "نون" حرف نون 2 برابر حرف واو است؛ آیاتی را ببینیم که تعداد نون 4 و تعداد واو 2 باشد در این حالت 133 آیه داریم (19*7) مثل 89:15 خیلی عجیب است که تعداد 228 (19*12) آیه نیز دارای 2 نون و 1 واو هستند مثل 111:2

این که در کلمه ی "نون" دو حرف مقطعه ن همراه با یک حرف غیر مقطعه "و" به کار رفته می تواند نقش مهمی را در ارتباط با حروف مقطعه و غیر مقطعه (کل حروف) و در حفاظت از کل قرآن ایفا کند که چه بسا به این خاطر خداوند می فرماید "نون والقلم و ما یسطرون" یعنی قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است. ارزش عددی ن 50 بنابراین ارزش عددی دو حرف ن مساوی 100 و مساوی حرف مقطعه ق (نماینده قرآن) است. مقدار عددی کلمه ی "نون" 106 است و اگر به آیه 2:106 نگله کنیم در آن دو بار حرف ننـ کنار هم به کار رفته (ما ننسخ – او ننسها) !!! (در این آیه 2 بار نیز حرف "و" آمده).

گفتیم که مقدار عددی 2ن می شود 100 مساوی حرف ق؛ اکنون آیاتی را که 100 حرفی هستند بشماریم می شود 19 آیه!!! در این 19 آیه تعداد حروف مقطعه (غیر تکراری ها در هر آیه + آیات دیگر) برابر است با 228=19*12=114*2 آن 19 آیه:

[2:20], [4:58], [4:150], [5:27], [6:92], [7:101],[7:195], [9:18], [9:67], [9:72], [12:43], [13:22],[16:14], [17:51], [18:45], [22:17], [31:34],[39:5], [45:17]

47- حالا بیایید 19 آیه اولی قرآن را در نظر بگیریم و همچنین نوزده آیه آخری را ؛ در 19 آیه اولی (1:1 تا 2:12) 57 (19*3)عدد حرف "ن" داریم!!!! و در نوزده آیه آخری (114:6 تا 111:2) 19 حرف "ن" داریم!!!!!

این نشانه ای دیگر است از طراحی ریاضی قرآن. خدای توانا را سپاس که قرآن با این عظمت را در اختیار جهانیان قرار داده است تا بوسیله آن هدایت شوند و سرگردان نشوند!!!!

48- چرا در سوره ی 19 در آیه ی 9 و آیه ی 20 به ترتیب "تلــــ" و "الـــــ" آمده به جای تکن و اکن ؟!

علاوه بر نکاتی که در مورد حرف کاف وجود دارد که مثلا بین این دو کلمه 19 حرف کاف هست مطلب بسیار جالبی هم در مورد حرف نون وجود دارد: تعداد آیاتی که در سوره 19 دارای دو حرف ن هستند برابرند با 19 و یکی از این آیات آیه ی 9 است که اگر لفظ "تکن" می آمد تعداد آیات 18 می شد. همچنین در این سوره 19 آیه هست که دارای سه حرف نون می باشد و یکی از این آیات آیه ی 20 است که اگر لفظ "أکن" می آمد تعداد آیات 18 می شد!!!!!!!!! علاوه بر این بین این دو کلمه 95 (19*5) کلمه وجود دارد و 399 (19*21)حرف!!!!

آخرین ویرایش: 13 نوامبر 2017. پاریس

/ 2 نظر / 791 بازدید
قلب سلیم

شمارش حرف نون (133) را در این صفحه از وبلاگ ضمیمه 1 ببینید: http://alzekr.persianblog.ir/post/87/

به نام خدا با سلام من خودم معتقد به نظم ریاضی در قرآن هستم ! اما مراقب باشید که قضیه نظم ریاضی در قرآن خدای ناکرده مثل داستان فیل در اتاق تاریک نشود که هر کس گوشه ای از فیل را لمس کرد و بعد طبق برداشت خود به توصیف آن پرداخت! ماجرای عدد نوزده هم کار رشاد خلیفه است که حتی بعدا ادعای پیامبری کرد و خیلی از گفته های او هم بعد از بررسی اشتباه در آمد! اگر عدد نوزده ملاک باشد پس قسمت هایی از قرآن که بر نوزده بخش پذیر نیستند چه ؟ آیا آن ها باطل و نادرست هستند؟ دوست عزیر طبق اصول ریاضی باقی مانده تقسیم اعداد بر نوزده یکی از اعداد صفر تا هجده می شود پس به طور متوسط یک نوزدهم اعداد بر نوزده بخش پذیر هستند. بنابر این اگر شما کل کلمات قرآن را بر نوزده تقسیم کنید به طور متوسط یک نوزدهم آن ها مضرب نوزده هستند! من خود معتقد به نظم ریاضی در قرآن هستم اما مواظب باشید با این عدد نوزده ترویج ادعاهای شخصی چون رشاد خلیفه که در نهایت ادعای پیامبری کرد را نکنید!!!