پوچی شیطان در برابر عظمت رحمان

مطلع شدیم که در یکی از سایتها (اینجا) تلاش شده عبارتی ارائه نماید! با نظم عددی مشابه با آن چه که در آیه ی رحمانی "بسم الله الرحمن الرحیم" کشف شده : (اینجا) و (اینجا )  .

عبارت به این صورت است که پس از "بسم الله" دو کلمه ی "الخبیث الوحشی" را جایگزین "الرحمن الرحیم" نموده! ظاهرا مدعی خواسته با یک تیر دو نشان بزند(هم به تحدی پاسخ دهد وهم توهین کرده باشد) لیکن بر افراد با انصاف معلوم می شود که به تحدی پاسخ نداده بلکه فقط توهین کرده وماهیت شیطانی خود را آشکار کرده در حالی که به حکم عقل ووجدان لازم بود اول به تحدی پاسخ می داد آن گاه اگر نمی توانست وقطعا نمی تواند، به جای توهین؛ از جهنمی که سوختش آدمیان وسنگهاست می ترسید (24-2:23)، جهنمی که بر آن 19 فرشته گماشته شده(74:30؛ علیها تسعة عشر).

[2:23]  وان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صدقین ؛ اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کردیم شک دارید، پس یک سوره مانند اینها ارائه دهید و شاهدان خود را علیه خدا فرا خوانید، اگر راست می گویید. (خداوند در این آیه نفرمود: "مثله" بلکه فرمود: "من مثله" که مقدار عددی آن 665=19*35) است).

[2:24] فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للکفرین) ؛ اگر نمی توانید- که هرگز هم نخواهید توانست - پس آگاه باشید از آتش دوزخ که سوخت آن مردم و سنگ هاست؛ آن در انتظار کافران است.

ناگفته نماند که اعجاز ریاضی قرآن منحصر به "بسم الله الرحمن الرحیم" نیست همچنان که منحصر به اعجاز عددی نیست اگرچه به نظر من وبعضی دوستان آوردن حتی یک عبارت مانند "بسم الله الرحمن الرحیم" با اعجاز عددی که دارد نیز ممکن نیست. توضیح بیشتر این مطلب را در ادامه وضمن بیان موارد 19گانه ی ادعا شده با تغییر مختصری در ترتیب آنها (به جهت هماهنگی در نقد موارد) مطالعه فرمایید:

 

Fact 1 : 19 letters - 19 = 19 x 1

Fact 4 : Sequence number, Word Size - 1 3 2 4 3 6 4 6 = 19 x 19 x 36686

Fact 6 : Sequence number, Cumulative number of letters - 1 3 2 7 3 13 4 19 = 19 x 69858601

Fact 7 : Conjoined letter numbers, added - 150426287722 = 19 x 7917173038

Fact 8 : Letter number, Sequence number - 1231 45672 89101112133 1415161718194 = 19 x... 

Fact 10 : 1 sentence, 19 letters, lengths of words - 1193466 = 19 x 19 x 19 x 174

 

 6 مورد فوق، سرقت از طرح رحمانی است واصول آن عینا تکرار شده است زیرا مربوط به تعداد حروف وکلمات است نه مقدار عددی حروف وکلمات، هر چند که مدعی پاسخ به تحدی می تواند عدد دیگری غیر از 19 را انتخاب نماید (مثلا عدد 17) ویا همین عدد 19را برگزیند، اما در هر صورت باید عبارتی متفاوت داشته باشد وحق استفاده از عین کلمات را ندارد؛ نه این که در یک عبارت 4 کلمه ای 2 کلمه آن را عینا تکرار نماید وبعلاوه؛ قالب آن (تعداد کلمات وحروف کلمات) نیز تقلید شود ولذا چنان که در همین ابتدا می بینیم این عبارت حداقل 50% جعلی وتقلبی است و از طرح "بسم الله الرحمن الرحیم" سرقت شده است.

بنابراین مدعی به شرطی می توانست موارد 6 گانه فوق وموارد بعدی را با عنوان اصل وحقیقت تلقی کند که کلمات را متفاوت انتخاب می کرد اما با جعل حداقل دو کلمه؛ حداقل نیمی از راه را در تمام اصول، جاعلانه وسارقانه طی کرده است! علاوه بر این در مورد چهارم که پس از شماره کلمه تعداد حروف کلمه نوشته شده ودر مورد ششم که به صورت انباشتی عمل شده در طرح رحمانی این دو اصل با مقدار عددی کلمات نیز صدق می کند در حالی که در طرح شیطانی صادق نیست وشگفتی اعجاز طرح رحمانی به همین مطابقت ها وهماهنگی ها به صورت توأمان است (هم در تعداد حروف و هم در ارزش عددی حروف).

 

************************************* 

Fact 2 : Sum of Individual ANV digits (1666) = 1+6+6+6=19 

Fact 3 : One verse, ANV - 1 1666 = 19 x 614

Fact 9 : Num Words, Num letters, Total ANV - 4191666 = 19 x 220614

Fact 19 : One verse, ANV, 19 characters - 1 1666 19 = 19 x 61401

 

موارد فوق را به جهت شباهت در کنار یکدیگر بررسی می کنیم وچنان که می بینیم نمی توان هر کدام را یک اصل مستقل به حساب آورد مثلا مورد 3 و19 مثل هم هستند زیرا می دانیم که وقتی به آخر عددی که مضرب 19 است مجددا عدد 19 یا مضرب دیگری از آن اضافه کنیم باز هم مضرب 19 خواهد بود وبنابراین مورد نوزدهم که تکرار مورد 1و3 است قطعا یک اصل به حساب نمی آید بلکه فریبی بیش نیست! ضمن این که موارد 3 و 19 اگرچه در "بسم الله الرحمن الرحیم" به عنوان یک اصل قرار داده نشده اند ولی در آن نیز مضرب 19 است(1786=19*94) و(178619=19*9401) که اگر چنین مواردی را نیز اصل قرار دهیم چند اصل دیگر به مضرب های 19 طرح رحمانی اضافه می شود(که در پایان به موارد دیگری اشاره خواهد شد) ودر این صورت موارد طرح شیطانی محدودتر می شود. گفتیم که آن چه در طرح ریاضی "بسم الله الرحمن الرحیم" وجود دارد نظم وهماهنگی است که در ترتیب خود اصل ها نیز وجود دارد مثلا همان کاری که با مقدار حروف انجام می دهیم با مقدار عددی نیز انجام می دهیم.

مورد 2 نیز اگر چه به جهت کوتاهی عبارت نمی تواند یک اصل به حساب آید اما فعلا شیطان را در فرح وغرور رها می کنیم ودر مقابل، این اصل را اضافه می کنیم که اگر در طرح رحمانی، مجموع ارقام مقادیر عددی حروف را در نظر بگیریم(2+6+0+4+0+1+...) برابر 66 می شود که مساوی مقدار عددی کلمه الله است واگر ارقام ردیف حروف را نیز که برابر 10 است بیفزاییم مساوی 76 می شود که مضرب 19 است(19*4) در صورتی که در طرح جعلی مجموع ارقام به ترتیب 64 و74 است. در مورد 9 نیز که تقلید از اصل 419786 است می توانیم در طرح رحمانی از اصول قویتری که کشف شده جایگزین یا اضافه کنیم تا بهانه به این گونه مدعیان داده نشود.

 

************************************* 

 

Fact 5 : Sequence number, Local letter number, Individual ANV Value - 1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 600 4 2 5 10 6 500 4 1 1 2 30 3 6 4 8 5 300 6 10

Fact 18 : Sequence number, Local letter number, Individual ANV Value - 1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 600 4 2 5 10 6 500 4 1 1 2 30 3 6 4 8 5 300 6 10

Fact 11 : Sequence number, Word Size, Word ANV - 1 3 102 2 4 66 3 6 1143 4 6 355

Fact 15 : Sequence number, Cumulative number letters, Word ANV - 1 3 102 2 7 66 3 13 1143 4 19 355

Fact 12 : Sequence number, Word Size, Word ANV Series - 1 3 26040 2 4 130305 3 6 130600210500 4 6 1306830010

Fact 13 : Sequence number, Word Size, Individual ANV Value - 1 3 2 60 40 2 4 1 30 30 5 3 6 1 30 600 2 10 500 4 6 1 30 6 8 300 10

Fact 14 : Sequence number, Word ANV Series, Letter number - 1 26040 123 2 130305 4567 3 130600210500 8910111213 4 1306830010 141516171819

Fact 16 : Sequence number, First&Last ANV Values, Local letter number - 1 42 1 2 3 2 6 1 2 3 4 3 501 1 2 3 4 5 6 4 11 1 2 3 4 5 6

Fact 17 : Sequence number, Local letter number, Word ANV Series - 1 1 2 3 26040 2 1 2 3 4 130305 3 1 2 3 4 5 6 130600210500 4 1 2 3 4 5 6 1306830010

 

موارد 5 و18 تکرار یکدیگرند به عبارت دیگر؛ اصل 18 دقیقا همان اصل 5 است بدون هیچ تغییری!!! ضمن آن که این یک اصل که به جای دو اصل جا زده شده (وخواننده را فریب می دهد) مانند بسیاری موارد دیگر از اصول طرح رحمانی تقلید شده است.

موارد 12و13 نیز تکرار یکدیگرند به عبارت دیگر؛ اصل 13 همان اصل 12 است با تغییر نام!!!: چه فرقی است بین این که مقادیر عددی حروف را چسبیده به هم یا جدا از هم بنویسیم در حالی که حاصل تقسیم یکسان است؟! (فریبی دیگر)

از اینها که بگذریم موارد فوق وموارد بعدی گرچه برای کافران راه فراری از اعجاز ریاضی قرآن باز می کند(خداوند دامهایی برای کافران قرار می دهد) باز هم اشکالاتی دارد؛ اول این که تا نیمه ی راه از اعجاز رحمانی کمک گرفته است زیرا چنان که گفتیم دو کلمه مشترک وجود دارد(مانند سوره های جعلی با نامهای تجسد، مسلمون، وصایا و ایمان که در صفحات وب قرار داده اند (اینجا ) ودر جعل آنها از اصطلاحات قرآنی استفاده کرده اند در حالی که خداوند در آیات تحدی فرموده که از غیر خدا کمک بگیرید) ودوم این که اعداد مشابه در طرح رحمانی طولانی تر از این طرح است؛ تعداد ارقام به کار رفته در 19 اصل طرح "بسم الله الرحمن الرحیم"  586 و در این طرح 484 رقم است که با حذف موارد تکراری(13و18)، تفاوت ارقام 387 می شود وچنانچه ارقام دو کلمه ی تقلیدی "بسم" و"الله" نیز از طرح شیطانی حذف شود آن گاه معلوم می شود که طرح شیطانی بسیار ضعیف است(ان کید الشیطن کان ضعیفا 4:76 ؛ قدرت شیطان هیچ است).

 

اشکال مورد 15: در اینجا حروف به صورت انباشتی در نظر گرفته شده اما مقادیر عددی ثابت هستند در حالی که در "بسم الله الرحمن الرحیم" به صورت هماهنگ ارائه شده واگر قرار باشد به هر نحوی بخواهیم به مضرب 19 برسیم می توانیم در طرح "بسم الله الرحمن الرحیم" از اصل جدیدی صحبت کنیم به این صورت که اگر ردیف کلمات، حروف ومقادیر عددی هر کدام به صورت انباشتی محاسبه شود به مضرب 19 می رسیم:

13102371686134971019786

همچنین در مورد 16 که 1- ردیف، 2- مجموع مقدار عددی اولین وآخرین حرف و 3- ردیف حروف، برای رسیدن به مضرب 19در نظر گرفته شده؛ این فرض را در طرح رحمانی هم بخواهیم در نظر بگیریم به مضرب جدیدی از 19 می رسیم:

       142123261234351123456441123456

وجالب این که در اصول 19گانه ی طرح رحمانی دیدیم که بدون این که ردیف حروف را نیز قرار دهیم مضرب 19 است: 14226351441

همین طور مورد 14 در طرح رحمانی مضرب جدیدی از 19 است:

         126040123213030545673130200840508910111213413020081040141516171819

در این صورت مضرب های 19 در طرح رحمانی افزایش می یابد. در طرح رحمانی غالبا این طرح به صورت؛     الرحیم4الرحمن3الله2بسم1 در نظر گرفته شده آن گاه به جای کلمات اعداد جایگزین می شوند با نظمی خاص که در طرح شیطانی این نظم ضعیف است وبیشتر از ردیف حروف کمک گرفته شده که همان هم تقلید کاملی است از طرح رحمانی زیرا در طرح شیطانی 12حرف موازی با حروف طرح رحمانی! وجود دارد.

حرف آخر این که باطل همیشه بر حق سوار می شود باطل همیشه انگل است ودر این جا نیز وقتی خدای رحمان(حق) اعداد وکلمات را می آفریند ونظم خاصی به آنها می بخشد شیطان خبیث(باطل) می تواند به صورتی ضعیف این حروف واعداد را تغییر دهد وبه هدف موقت خود برسد که همان گمراه کردن افراد بی تقواست واین از مصادیق مکر الهی است.

 

 *************************************

حداقل دو اصل که ثابت می کند خداوند؛ رحمان ورحیم است:

1- مقدار عددی دو کلمه "الرحمن الرحیم" وقتی کنار هم قرار می گیرند مضرب 19 است: 19*17331=329289 برخلاف دو کلمه "الخبیث الوحشی"!

2- مجموع مقدار عددی سه کلمه الله الرحمن الرحیم نیز مضرب 19 است: 19*36=684 بر خلاف طرح شیطانی!

از دیگر مضارب 19 که می توانیم در طرح رحمانی از آن صحبت کنیم به خاطر قالب ابتکاری که قرآن در 1400 سال پیش آن را به کار برده نه در عصر کامپیوتر اما در طرح شیطانی استفاده از آن را تقلید وضعف می دانیم سه اصل زیر است:

1- چنان چه شماره حروف را از آخر به اول(از 19 تا 1) کنار هم بگذاریم مضرب 19 است (در حالی که مثلا در عدد 17 این مطلب صدق نمی کند):

 19181716151413121110987654321

1009564007969111637420402859*19=

2- اصل زیر، حروف "الله" در هر کلمه را نشان می دهد که مضربی از 19 است: 539118*19=10243242

3- وقتی تعداد حروف در دو کلمه "الرحمن"=6 و"الرحیم"=6 را کنار هم قرار می دهیم عدد 66 را می بینیم که برابر مقدار عددی کلمه "الله" است.

اگر اصول جدید طرح رحمانی را که تا اینجا کشف شده به اصول قبلی اضافه کنیم تعداد ارقام به کار گرفته شده به بیش از 800 رقم می رسد ودر طرح شیطانی با حذف موارد تکراری وبا حذف 2 کلمه تقلیدی، ارقام طرح شیطانی به کمتر از 200رقم تنزل می یابد. (حتی اگر حروف تکراری همردیف با دو کلمه "الرحمن الرحیم" را حذف نکنیم وبگوییم که موازی بودن برخی حروف اجتناب ناپذیر است).

                                              الحمد لله رب العلمین

/ 3 نظر / 99 بازدید
**علي**

سلام غرور هديه شيطان است و عشق هديه خدا و ما هديه شيطان را به هم ميدهيم و لي هديه خدا را از هم پنهان مي كنيم . زیبا ومفید بود استفاده کردم منتظر حضورتم

**علي**

سلام با بدان منشين گر تو پاکي تو را پليد کند آفتاب به ان بزرگي را زرهاي ابر ناپديد کند . .اقا مهدی مطلب در هر پست را کمتر کنی بهتر ووب گردان بهتر می خونن برزوم[گل][گل]

1298

سلام نقد بسیار کامل و جامعی نوشته اید.نظراتم را در قالب پستی در وبلاگ قرار دادم. [گل]